Artikel 1 – Algemeen
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, in opdracht van wie Opdrachtnemer op grond van een
(schriftelijke) overeenkomst diensten verricht.
– Opdrachtnemer: Bindels Advies gevestigd te (Molenstraat 31 5835 AX) Beugen, die voor
Opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend
tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer.
2.2. De toepasselijkheid van alternatieve algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door
Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor
zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
2.4. Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst,
nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand
en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een
beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
Artikel 3 – Gegevens en informatie
3.1. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden ter
uitvoering van de opdracht.
3.2. Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien
Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens, informatie en tussentijdse betalingen,
in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt c.q. verzorgd. Extra
kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet
behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.
3.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht een
verandering in de prijs aan te brengen.
3.4. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.5. De Opdrachtgever zal alle informatie, die de Opdrachtnemer nodig acht voor een goede
uitvoering van de in artikel 2 genoemde werkzaamheden, verstrekken. Daarnaast zal hij de
Opdrachtnemer ook ongevraagd van informatie voorzien, zulks in alle gevallen waar dit voor de
uitvoering van de opdracht door de Opdrachtnemer wenselijk of noodzakelijk is.
Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever
ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen dan wel dat de
opdrachtbevestiging mondeling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is bevestigd. De bevestiging
is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.
4.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking
van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd dan wel voor bepaalde
werkzaamheden is aangegaan.
Artikel 5 – Werkzaamheden
5.1. Opdrachtnemer zal zich gedragen als een goed Opdrachtnemer bij de uitvoering van de door de
Opdrachtgever aan hem verleende opdracht(en). Op Opdrachtnemer rust een
inspanningsverbintenis.
Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Aan de Opdrachtnemer komen de auteursrechten toe op de in het kader van de opdracht
vervaardigde adviezen, systemen en overige werken.
6.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de werken, waarop de auteursrechten van
de Opdrachtnemer rusten te exploiteren, te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.
Artikel 7 – Geheimhouding
7.1. Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens
en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn
betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht
rust tot openbaarmaking of Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft
ontheven.
7.2 Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een (door Opdrachtgever aangespannen
of geïnitieerde) tucht- , civiele- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever
verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de
uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk
oordeel van belang kunnen zijn voor zijn eigen verdediging in de procedure.
Artikel 8 – Honorarium
8.1. Het honorarium van Opdrachtnemer wordt berekend volgens de gebruikte (uur) tarieven van
Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.
8.2. Het honorarium van Opdrachtnemer wordt verschuldigd naarmate de werkzaamheden zijn
verricht, tenzij anders overeengekomen. De verschuldigdheid is niet afhankelijk van de resultaten
van de krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden.
Artikel 9 – Betaling
9.1. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro’s te geschieden door storting
of overmaking op de(voorschot)factuur aangegeven bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum.
9.2. Indien Opdrachtgever het factuurbedrag niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn
volledig heeft voldaan is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist,
van rechtswege in verzuim; alsdan is Opdrachtgever over het opeisbare bedrag rente verschuldigd,
gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke (handels)rente, vermeerderd met 2%, waarbij
telkens na afloop van de maand het bedrag waarover de rente wordt berekend, wordt vermeerderd
met de over die maand verschuldigde rente.
9.3. Opdrachtgever is tevens aan Opdrachtnemer verschuldigd alle kosten verbonden aan de incasso
van een niet (volledig) betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten; deze
kosten worden vastgesteld op 15% van het opeisbare bedrag in hoofdsom, met een minimum van
€ 150,00. Als Opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs
noodzakelijk waren, dient Opdrachtgever ook die aan Opdrachtnemer te vergoeden.
9.4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht,
indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van
Opdrachtnemer aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of
het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de
nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
Artikel 10 – Reclames
10.1 Een reclame met betrekking tot het factuurbedrag dient op straffe van verval van
alle aanspraken binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden
kenbaar gemaakt.
10.2. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
10.3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze
tussen aanpassing van het in rekening gebracht honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw
verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren
van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar
evenredigheid.
Artikel 11 – Inschakeling derden
11.1. Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen
door Opdrachtnemer derden worden ingeschakeld. De kosten van inschakeling van derden worden
aan Opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven. Deze
kosten worden tevoren met Opdrachtgever besproken.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in een
voorkomend geval uit hoofde van een door deze gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering
wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden
niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering
krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, zal iedere aansprakelijkheid zijn beperkt tot het in
totaal bij de desbetreffende opdracht aan Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.
12.2 Opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen
welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. Opdrachtnemer is evenmin
aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien
Opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.
12.3 Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit
fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde
programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade daadwerkelijk op deze kan worden
verhaald.
12.4 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te
wijten is.
12.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vermogensschade of andere schade die
Opdrachtgever lijdt, voortvloeiend uit de adviezen van Derden.
Artikel 13 – Overmacht
13.1. Indien Opdrachtnemer door een niet-toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan zijn
verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de
duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben
beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder
dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.
13.2. Onder overmacht van Opdrachtnemer wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) zijn
verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of niet economisch gemaakt of
waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden
verlangd, waaronder onder meer worden begrepen staking, uitsluiting, brand, niet of niet tijdige
levering door de door haar ingeschakelde derden, door welke oorzaak dan ook, oorlog,
oproer, epidemieën, natuurrampen en andere calamiteiten, maatregelen van overheidswege, voor
zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.
Artikel 14 – Conversie
14.1. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende
karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt
aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk
overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
Artikel 15 – Verval van recht
15.1. Na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies c.q.
planning, vervalt ieder recht van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer ter zake schade ontstaan
door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Opdrachtnemer bij de uitvoering van de
overeenkomst.
Artikel 16 – Rechts- en forumkeuze
16.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
16.2 Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een geschil zou ontstaan, trachten partijen
eerst om dit geschil in goed overleg op te lossen. Pas indien dit niet mogelijk blijkt, zal het geschil
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtgever
woonplaats heeft.