Met ingang van 2023 verandert er nogal wat voor ondernemers en spaarders. Bepaalde fiscale voordelen verdwijnen en voor spaarders wordt het extra opletten. Wat is er sinds 1 januari veranderd?

Veranderingen voor de spaarder
Sinds de uitspraak van de Hoge Raad dat de Nederlandse overheid anders moet omgaan met inkomen uit sparen en beleggen, ligt box 3 van de inkomstenbelasting onder vuur. Zo is er nu een herstelwet ingetreden die voor de jaren 2023 tot en met 2025 moet zorgen voor een soepele overgang naar een nieuw systeem, waar belasting wordt geheven op basis van werkelijke rendementen.

Zo ver is het nu nog niet. Dit jaar, 2023, wordt belasting geheven op grond van aangenomen rendementen*, dus nog steeds niet de echte rendementen. Maar, hoe doe je dat nu zo eerlijk mogelijk? Daar heeft de belastingdienst wat op bedacht: werken met drie verschillende categorieën: banktegoeden, overige bezittingen en schulden. De hele commotie over box 3 is vooral ontstaan doordat er nauwelijks meer rente werd vergoed op spaarrekeningen en er desondanks wel behoorlijk wat belasting moest worden betaald. Dat verklaart waarom er een categorie ‘banktegoeden’ in het leven is geroepen, waarop heel weinig rendement wordt aangenomen.

Bij ‘overige bezittingen’ wordt gedacht aan effecten of vastgoed of andere vermogensbestanddelen die fors meer rendement kunnen opleveren dan een spaarrekening en daarom wordt het rendement hiervan op meer dan 5% gesteld voor 2023. Bij de categorie ‘banktegoeden’ ligt dat rendement net boven nul. Het is dus belastingtechnisch voordeliger om veel ‘banktegoeden’ te hebben en zo weinig mogelijk ‘overige bezittingen’. De peildatum is en blijft 1 januari en je zou als belastingplichtige kunnen bedenken om op 1 januari heel veel spaargeld te hebben en heel weinig effecten. Zo’n tijdelijk verschuiven tussen de categorieën gaat echter niet op.

Naast de twee ‘positieve’ categorieën, bezit, is er ook een negatieve categorie: schulden. De rente van schulden wordt ook nog niet berekend naar de werkelijke rente, ook hier doet de belastingdienst een aanname: 3,5%. En zo ontstaat er een mogelijke aftrekpost op schulden die maar deels een effect heeft. Want een overige bezitting van € 100.000 betekent meer dan 5% aan te nemen rendement en een schuld van € 100.000 betekent een aan te nemen rente van 3,5%, terwijl je misschien meer betaalt.

Let wel, het gaat hier niet om de hypotheek op je eigen woning, maar om andere schulden. Als je de ‘aangenomen’ opbrengsten van je bezit hebt opgeteld, trek je vervolgens de ‘aangenomen’ rente ervan af. Over dat saldo betaal je vervolgens de 32% inkomstenbelasting van box 3. En zo komt het stukje bij beetje dichter bij de werkelijke opbrengsten over het vermogen in deze overgangsfase.

Wat verandert er voor de ondernemer?
Voor de ondernemer verandert er ook het één en ander. Allereerst de zelfstandigenaftrek. Van de brutowinst mag de ondernemer die inkomstenbelasting betaalt (eenmanszaak of firmant in een vof) een bepaald bedrag aftrekken voordat hij belasting gaat betalen. In 2022 was dat nog € 6.310 waarover geen belasting betaald hoefde te worden. Nu, in 2023, is dat nog maar € 5.030 aan vrijgesteld bedrag. Ieder jaar wordt dat een beetje minder.
Nog een verandering voor de ondernemer: hij mag niet meer doteren aan de FOR, de Fiscale OudedagsReserve. Dit was een manier om nu wat belastingaftrek te krijgen en straks bij het staken van de onderneming die belasting in te halen. Dat inhalen kwam voor veel ondernemers vaak als een pijnlijke verrassing. Nu mag dat niet meer: je mag geen belastingaftrek meer krijgen om zo’n ‘schuld’ op te bouwen. Wil je wel nog wat extra belastingaftrek, dan kun je laten uitrekenen of het verstandig is om iets in de sfeer van een lijfrente te doen. Daarmee bouw je een eigen toekomstvoorziening op, een soort oudedagspensioen, en dat is nou juist wel weer handig.

Wat betekent dit nu allemaal?
De nieuwe belastingregels voor sparen en beleggen zijn best lastig. En als ondernemer betaal je straks meer belasting of je pakt je pensioenvoorziening slim aan! In alles geldt, raadpleeg een gecertificeerd financieel planner. Die helpt je met raad en daad door de belastingwirwar naar een zonniger toekomst.

*LET OP: In 2023 worden fictieve rendements- en schuldenpercentages gebruikt voor box 3 die dicht bij de werkelijkheid liggen.
Begin 2024 worden de definitief te hanteren percentages voor 2023 vastgesteld door de belastingdienst.

Vandaag op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, worden traditioneel de plannen van het kabinet bekendgemaakt. De hamvraag is: wat gaat de regering doen met onze koopkracht? Hoe houden we met zijn allen het hoofd boven water?

Er is een omvangrijk ‘pakket’ (zo heet dat in Haags jargon) aangekondigd om het verlies aan koopkracht op te vangen. Daarvoor wil het kabinet zo’n 18 miljard euro uittrekken. Er zijn allerlei knoppen waaraan de regering kan draaien. Er kan iets gedaan worden met belastingen voor burgers en bedrijven, je kunt iets doen in het sociale zekerheidsstelsel en er is ook nog zoiets als het geven van toeslagen. Of het matigen van prijzen voor energie.

Belasting gaat omhoog
Kijken we naar de belastingen dan valt op dat de regering de belasting voor bedrijven wil verhogen. Nu betalen bedrijven 15% vennootschapsbelasting in de laagste schijf, dat gaat naar 19%. Dat is een eerste inkomstenpost voor de overheid. Verder krijgen vermogenden te maken met hogere belastingen. De belasting op spaargeld en een tweede huis gaat omhoog, van 31% nu tot 34%. Dat zal niet in een keer gebeuren, maar vindt plaats in stapjes. Ook de belasting die energiebedrijven betalen, de mijnbouwheffing, gaat omhoog. Het kabinet vindt dat zij teveel winst maken en dat zij best een steentje bij mogen dragen. Ook dga’s, mensen met een BV, moeten meer belasting gaan betalen. Dat moet zo’n 540 miljoen euro opleveren voor de staatskas. En zzp’ers zullen straks geconfronteerd worden met een snellere afbouw van de zelfstandigenaftrek. Ze betalen dan over een groter gedeelte van hun inkomen belasting. Al met al zijn dit maatregelen die geld opleveren voor de staat.

Wat gebeurt er om de lasten te verlichten?
Hoe gaat de overheid het geld dat zij extra binnenkrijgt dan verdelen om lasten te verlichten? De belasting op arbeid wordt bijvoorbeeld verlaagd. De arbeidskorting gaat omhoog, waardoor werkenden een grotere korting ontvangen op het te betalen belastingbedrag. En het tarief voor de eerste schijf inkomstenbelasting gaat omlaag. Mensen met een inkomen tot zo’n 70.000 euro profiteren daar direct van, dus bereikt die tariefsverlaging hele grote groepen van de bevolking. Veel mensen zullen dat merken in de portemonnee. Ook het heffingsvrije vermogen in box 3 stijgt, van 50.650 tot 57.000 euro. Mensen met enkele tienduizenden euro’s spaargeld zullen zo een kleine verlichting kunnen voelen. En er komt een plafond voor de kosten van energie.

Inflatie
Samenvattend kunnen we zeggen dat de inflatie voor een groot deel aangewakkerd is door hoge energieprijzen. Het kabinet tracht met haar plannen het koopkrachtverlies, dat dit jaar al gauw 8% gemiddeld bedraagt, te compenseren. Burgers met een inkomen tot 70.000 euro, met een klein vermogen (tot 57.000 per persoon) zullen er naar verwachting op vooruitgaan. Bedrijven en vermogenden betalen, tezamen met energiebedrijven, de rekening.

Wil je weten wat deze maatregelen voor jou persoonlijk betekenen neem dan contact op met een gecertificeerd financieel planner. Die kan samen met jou kijken wat de gevolgen zijn voor jouw financiële situatie.

Het kabinet heeft de financiële plannen voor 2022 aangekondigd. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor jou als woningeigenaar op een rijtje gezet en geven daarnaast een aantal bespaartips. 

Hypotheekrenteaftrek:

Vanaf 2022 is het maximale belastingpercentage voor de hypotheekrenteaftrek verlaagd van 43% naar 40%. Dit heeft vooral invloed bij inkomens van meer dan € 69.398,- per jaar.

Verdere afbouw Wet Hillen:

Meer belasting voor woningeigenaren met een kleine hypotheek of een hypotheekvrije woning doordat de Wet Hillen wordt afgebouwd. Als je minder hypotheekrente betaalt dan de
hoogte van het eigenwoningforfait, mocht voorheen het eigenwoningforfait op € 0,00 worden gesteld. Je kon in dit geval geen hypotheekrente aftrekken, echter hoefde je ook geen extra inkomstenbelasting te betalen over de waarde van de woning. Met de afbouw van Wet Hillen moet je stapsgewijs meer eigenwoningforfait optellen bij je inkomen.

In 2048 betekent dit dat je altijd belasting betaalt over het inkomen + het eigenwoningforfait. Ook al is de hypotheekrenteaftrek minder dan het eigenwoningforfait of heb je zelfs geen  hypotheekrenteaftrek meer door het volledig aflossen van je hypotheek. In 2021 betaal je slechts 6,67% van het eigenwoningforfait, wanneer je geen hypotheekschuld hebt. In 2022 wordt dit verder verhoogd naar 10%.

Bespaartips:

  • bekijk de mogelijkheden om in 2021 nog de hypotheek over te sluiten! Door de afname van het belastingpercentage voor hypotheekrenteaftrek, kan het interessant zijn om je hypotheek nog in 2021 over te sluiten. Een eventuele boeterente is in 2021 namelijk nog voor maximaal 43% aftrekbaar. In 2022 daalt het belastingpercentage naar 40%. Tevens is het de vraag hoe de aftrek nog in stand blijft en of dat juist daarom nu wijzigen interessant kan zijn in jouw situatie. We kijken graag samen met jou of dit voordelig kan zijn!
  • met de stijgende huizenprijzen zou het zo maar kunnen dat je hierdoor je maandlasten kunt verlagen. Heb jij een hypotheek zonder NHG afgesloten? Dan wordt de hoogte van
    de rente namelijk bepaald door de verhouding marktwaarde/hypotheek. Iedere geldverstrekker heeft de rente zonder NHG opgedeeld in een aantal risicoklassen. De risicoklasse is gebaseerd op de verhouding marktwaarde/hypotheek. Door de stijgende huizenprijzen kan het zijn dat je in een lagere risicoklasse terecht kan komen. Het is afhankelijk per geldverstrekker wat je hiervoor moet aanleveren. Bij een aantal geldverstrekkers is bijvoorbeeld het aanleveren van een WOZ-waarde al voldoende en andere willen dit graag onderbouwd zien met een actuele taxatie.
  • met de snel stijgende gasprijzen kan het rendabel zijn om de woning te verduurzamen. Vanuit de overheid is bijvoorbeeld een Nationaal Isolatie Programma opgericht. Doel hiervan is om de woningen versneld te isoleren. En daarnaast zijn er ook subsidies voor bijvoorbeeld warmtepompen te verkrijgen, die mogelijk kunnen helpen. Hierover denken wij graag met u mee, wat hierin voor jou de (on)mogelijkheden zijn.

Ben je benieuwd wat voor jou interessant kan zijn, neem dan eens contact met ons op.

Prinsjesdag 2021 is anders dan voorgaande Prinsjesdagen. We hebben te maken met een demissionair kabinet en we wachten op een nieuwe regeringscoalitie. De voorstellen van de regering zijn daarom wat minder uitgesproken en kunnen bij het uiteindelijke regeerakkoord nog anders worden. Desondanks zien we een aantal ontwikkelingen. In dit bericht worden de verwachte belastingwijzigingen per 1 januari 2022 toegelicht.

De belastingbetaler
De Nederlandse belastingbetaler gaat er net als vorig jaar op vooruit. Het basistarief van de inkomstenbelasting daalt verder, zij het bescheiden, van 37,10% naar 37,07%. Het idee is dat dit tarief in 2023 naar 37,05% gaat en in 2024 nog verder daalt, naar 37,03%. Het toptarief is en blijft vooralsnog 49,5%. Hoewel er behoorlijk wat stemmen opgaan in politiek Den Haag om dat toptarief te verhogen, naar 50% bijvoorbeeld. De grens waarboven het toptarief moet worden betaald, ligt op hetzelfde niveau als vorig jaar, maar is voor inflatie aangepast. Boven € 68.507 geldt het tarief van 49,5%. De komende jaren zal de discussie verder gevoerd worden over verhoging van het tarief en verhoging van de grens van € 68.507. Voor pensioengerechtigden is er in de eerste schijf (die voor hen is opgedeeld in twee extra schijven, omdat ze geen sociale verzekeringspremie meer hoeven te betalen) een verdere daling te zien naar 9,42%. Dat is tot € 35.129. Daarboven betalen zij dezelfde belasting als iemand die nog niet gepensioneerd is. Dit bedrag is anders voor degenen die vóór 1946 zijn geboren, namelijk € 35.941. Conclusie: lichte daling van de belastingdruk.

Ondernemers
Iemand met een eenmanszaak, een ondernemer in de sfeer van de inkomstenbelasting, gaat er op achteruit. De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs verlaagd. In 2022 wordt de aftrek € 6.310 en uiteindelijk moet deze uitkomen op € 3.240. Wie een BV heeft, gaat er verder op vooruit. De eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt opgerekt van € 245.000 tot € 395.000. In die schijf betaalt de ondernemer 15% vennootschapsbelasting. Daarboven is het 25%. Er is dus een extra winst van € 150.000 te boeken tegen een lager tarief: dat scheelt maximaal 10% (het verschil tussen 25% en 15%) over € 150.000, dus € 15.000 maximaal voordeel in 2022.

Eigen woning
De aftrekbaarheid van de hypotheek wordt verder aan banden gelegd. Het is nu al jaren zo, dat mensen met een inkomen dat in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting valt, niet meer kunnen profiteren van aftrek tegen dat hoge tarief. In 2022 zal dat nog maximaal 40% zijn, na 2022 komen we uit op circa 37% en is daarmee voor de overheid het doel bereikt: aftrek tegen het basistarief voor iedereen. Het eigenwoningforfait blijft gelijk. Alleen voor mensen met een kleine hypotheek of een huis dat helemaal vrij is van hypotheek verandert er iets. Het komt erop neer dat het eigenwoningforfait ‘vroeger’ deels of geheel mocht worden weggestreept als de hypotheekrente hoger was dan het forfait, nu is dat niet meer volledig het geval. Sinds 2019 gaat deze compensatie met 3,33% omlaag. Daarmee gaat het belastbaar inkomen in box 1 omhoog als je een eigen woning hebt, waarop weinig of geen hypotheekrente meer wordt betaald.

Box 3
Hoewel er steeds meer stemmen opgaan in Den Haag om in box 3 het werkelijke rendement te gaan belasten, in plaats van een kunstmatig rendement dat voor iedereen hetzelfde is, zitten we ook in 2022 nog met een forfaitair rendement.

Tot zover de contouren van het Belastingplan 2022. Er kunnen nog wijzigingen optreden. Houd daarom het nieuws in de gaten en raadpleeg een gecertificeerd financieel planner. Want die is op de hoogte van alle relevante wetgeving en kan je aangeven wat wel of niet definitief is geworden en wat nog in de lijn der verwachting ligt.

 

Veel directeur-grootaandeelhouders (dga’s) hebben een lening en/of rekeningcourantpositie bij de eigen bv. De hoogte van de schuld aan de bv kan verschillen van enkele duizenden tot vele miljoenen euro’s. Het voordeel van lenen van de bv is dat op deze manier de box 2-heffing van 26,9% kan worden uitgesteld.

Verder kan het lenen van de eigen bv een belastingbesparing in box 3 opleveren. Dit omdat de schuld aan de bv kan worden afgetrokken van de aanwezige box 3-bezittingen. Dit alles zorgt ervoor dat minder box 3-belasting is verschuldigd.

Wat is excessief lenen?

Vanaf 1 januari 2023 treedt de Wet excessief lenen in werking waardoor het hebben van een lening bij de eigen bv van meer dan € 500.000 fiscaal wordt gestraft. Uitgezonderd zijn de eigenwoningleningen. De eerste peildatum is op 31 december 2023. Dit klinkt nog ver weg, maar de tijd vliegt voorbij en zeker voor die dga’s die een lening hebben bij de eigen bv van boven de € 500.000 – niet zijnde een eigenwoninglening – is werk aan de winkel.

Het is niet relevant of de schuld is aangegaan door jou als dga of door je partner. Ook is het niet van belang of op basis van jullie huwelijkse voorwaarden de schuld behoort tot jouw vermogen of dat van je partner. Het maximumbedrag van € 500.000 geldt voor jullie beiden gezamenlijk.

Een dergelijke lening van meer dan € 500.000 wordt vanaf 2023 door de fiscus als bovenmatig beschouwd. Uiteraard is dit bedrag arbitrair, aangezien voor de ene dga een lening van € 5.000.000 niet bovenmatig hoeft te zijn, waar voor een andere dga geldt dat een lening van € 50.000 al bovenmatig is gelet op zijn financiële positie. De fiscus wil met de nieuwe wet voorkomen dat belastingclaims onbeperkt vooruit worden geschoven, alsook dat leningen uiteindelijk niet meer terugbetaald kunnen worden.

Fictief regulier voordeel

De lening boven het maximumbedrag van € 500.000 wordt het fictief regulier voordeel genoemd. Hierover is vanaf 2023 in box 2 belasting verschuldigd. Het fictief regulier voordeel geldt voor alle rechtsvormen waarin een aanmerkelijk belang kan worden gehouden. Voor alle duidelijkheid: van een aanmerkelijk belang is sprake als je als aandeelhouder, eventueel samen met je fiscale partner, in privé minimaal 5% van het geplaatste kapitaal in een vennootschap bezit. De meest voorkomende vennootschap is de bv.

Stel je hebt op 31 december 2023 een schuld aan je bv – niet zijnde een eigenwoningschuld – van € 1.000.000. Het fictief regulier voordeel komt dan uit op € 500.000. Hierover moet direct 26,9%  box 2-heffing worden voldaan, ofwel € 134.500.

Hoe werkt dit in de jaren die volgen?
Het maximumbedrag van € 500.000 wordt jaarlijks verhoogd met de eventuele eerdere fictieve reguliere voordelen waarover inkomstenbelasting is betaald. Hiermee wordt voorkomen dat jaarlijks vanwege hetzelfde bovenmatig gedeelte van de schulden een fictief regulier voordeel in de belastingheffing wordt betrokken.

Even een voorbeeld om dit te verduidelijken. Stel je bezit een jaar later (31 december 2024) nog steeds alle aandelen in de bv en je hebt ook nog steeds een schuld van € 1.000.000 aan je bv. Het maximumbedrag wordt dan met € 500.000 verhoogd naar € 1.000.000. Het fictief regulier voordeel bedraagt dan € 0, ultimo 2024.

Leningen/schulden

Onder leningen/schulden aan je eigen bv worden verstaan: alle schulden met uitzondering van eigenwoningschulden. Eigenwoningschulden zijn leningen die zijn aangegaan bij de eigen bv en die zijn gebruikt voor de aankoop, verbetering of onderhoud van je eigen woning. Verder moeten deze leningen voldoen aan de fiscale spelregels voor wat betreft rente en aflossing.

Wordt de lening aangegaan na 31 december 2022 dan moet aanvullend verplicht een recht van hypotheek worden verstrekt aan de bv. Het is niet noodzakelijk dat het hier een eerste recht van hypotheek betreft. Verder is een aandachtspunt dat de uitzondering voor eigenwoningschulden vervalt als na 30 jaar de lening naar box 3 verhuist of als de box 1-lening al eerder is omgezet naar een box 3-lening.

Goed te weten is verder dat eventuele vorderingen die je hebt op je eigen bv niet mogen worden afgetrokken van de schuld/lening aan je bv.

Verbonden persoon

Het fictief regulier voordeel is ook van toepassing op leningen die zijn aangegaan bij de bv van aan jou of je partner verbonden personen. Een verbonden persoon is de bloed- of aanverwant in de rechte lijn. Denk hierbij aan ouders, kinderen en kleinkinderen. Een broer of zus behoort niet tot de verbonden personen. Het bedrag boven het maximumbedrag van € 500.000 van de schulden van een verbonden persoon wordt toegerekend aan de aanmerkelijkbelanghouder. De toerekening geldt alleen als het een schuld van een verbonden persoon betreft aan de vennootschap waarin de aanmerkelijkbelanghouder een aanmerkelijk belang heeft, maar de verbonden persoon niet.

Stel jij bezit alle aandelen in een bv. Je hebt per 31 december 2023 een schuld – niet zijnde een eigenwoningschuld – van € 450.000 bij je bv. Jouw zoon (geen aandeelhouder, geen aanmerkelijkbelanghouder) heeft per 31 december 2023 een bedrag van € 650.000 geleend bij jouw bv (geen eigenwoninglening). Jouw zoon heeft daarmee, gelet op het maximumbedrag, een bovenmatige schuld van € 150.000. Omdat jouw zoon een verbonden persoon is wordt de bovenmatige schuld aan jou toegerekend. Dit betekent dat jij ultimo 2023 een fictief regulier voordeel hebt van € 100.000 (€ 450.000 + € 150.000 = € 600.000 minus € 500.000 = € 100.000). Jouw maximumbedrag wordt met € 100.000 verhoogd naar € 600.000.

Voorkomen dubbele heffing

Om dubbele belastingheffing te voorkomen is bepaald dat het fictief regulier voordeel ook negatief kan zijn. Wanneer de totale som van de schulden minder bedraagt dan het maximumbedrag, is in beginsel sprake van een negatief fictief regulier voordeel. Er kan echter slechts sprake zijn van een negatief fictief regulier voordeel voor ten hoogste het bedrag dat eerder bij de aanmerkelijkbelanghouder als positief fictief regulier voordeel in aanmerking is genomen. Het negatief fictief regulier voordeel verlaagt het maximumbedrag.

Door ook constructies als ‘van de vennootschap via een derde lenen’ onder de regeling te plaatsen worden veel ontwijkroutes dichtgetimmerd.

Tijdig maatregelen treffen

Mocht je over een excessieve schuld beschikken dan heb je nog ruim twee jaar om dit op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld door dividend uit te keren en hiermee de schuld terug te brengen. Dit betekent dat er wel middelen moeten zijn om de box 2-heffing te betalen over het uitgekeerde dividend. Om bijvoorbeeld € 200.000 aan schuld weg te werken zal een dividend nodig zijn van € 273.597 (box 2-heffing € 73.597).

Wil je meer weten over de gevolgen van de Wet excessief lenen en hoe je hier in jouw situatie het beste mee om kunt gaan? Neem dan contact op met een gecertificeerd financieel planner.

Per 1 maart kunnen we weer onze belastingaangifte doen. De belastingdienst vult een groot deel van je aangifte in. Ideaal! Maar hoe weet je of je niet onnodig geld laat liggen? En wat is er allemaal veranderd door Corona? Doe je voordeel met deze tips, zowel voor particulieren als voor ondernemers.

Wil je graag hulp bij je belastingaangifte? Neem contact op met een gecertificeerd financieel planner.

Voor 8 mei moet je belastingaangifte binnen zijn. Lukt dit niet, dan kun je uitstel vragen tot 1 september. Vraag dit uitstel dan wel aan voor 8 mei. Je doet er echter verstandig aan om de aangifte toch voor 8 mei te doen. Op deze manier voorkom je dat je 4 procent rente moet betalen over de belastingaanslag. Ook als je geld terugkrijgt, dan levert uitstellen geen voordeel meer op, aangezien de Belastingdienst is gestopt met het vergoeden van rente.

Als je voor 8 april aangifte doet, dan krijg je voor 1 juli bericht van de Belastingdienst en staat het geld ook snel op je bankrekening. Tenzij je natuurlijk geld moet terugbetalen.

Eigen woning
In 2020 is er een record aantal hypotheken afgesloten. Heb jij een hypotheek afgesloten, overgesloten of verhoogd en hiervoor kosten gemaakt? Vergeet dan niet om de aftrekbare financieringskosten in je aangifte op te nemen. Deze worden namelijk niet automatisch door de Belastingdienst ingevuld. En vergeet ook niet om de eventueel betaalde boeterente op te geven. Ook deze is fiscaal aftrekbaar.

Ben je in 2020 een betaalpauze overeengekomen met de geldverstrekker van je hypotheek? Let dan goed op bij het invullen van de rubriek ‘renteaftrek’. Meestal kan de rente die niet in het belastingjaar zelf is betaald, ook niet worden afgetrokken.

Heb je particulier geld geleend (bijv. binnen je familie) voor de aankoop of verbetering van je eigen woning? Neem dan de aan hen betaalde rente plus de eventueel betaalde afsluitprovisie op in je aangifte.

Andere inkomsten door Corona
Door de coronacrisis kan voor jou 2020 een jaar zijn geweest met veel veranderingen. Als dat het geval is, dan is het belangrijk de vooraf ingevulde belastingaangifte extra goed te controleren.

Heb je door Corona als ondernemer een negatief inkomen in 2020, omdat de kosten hoger waren dan de inkomsten? Lever dan zeker op tijd je aangifte in. De Belastingdienst verrekent je negatieve inkomsten van 2020 in dat geval automatisch met positief inkomen van de drie voorgaande jaren. Ondernemers kunnen hierdoor mogelijk belasting terugkrijgen.

Ben je ondernemer en heeft je bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kan je t/m 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. Heb je al bijzonder uitstel van betaling? Dan kan je de belastingdienst ook vragen het te verlengen. De belastingen waarvoor je bijzonder uitstel krijgt hoef je dus nu niet direct te betalen maar blijf wel op tijd aangifte doen.

Urencriterium
Mogelijk voldeed je in 2020 toch aan het urencriterium. Vanwege de coronacrisis is het urencriterium van 1 maart t/m 30 september 2020 versoepeld. Voor je aangifte inkomstenbelasting over 2020 mag je ervan uitgaan dat je in die periode ten minste 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed, ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan.

Bijzondere regelingen
De Belastingdienst houdt dit jaar rekening met de reeds ontvangen coronaregelingen. Heb je bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de TOZO of de TOFA? Dan zal deze uitkering waarschijnlijk al ingevuld zijn op je belastingaangifte.

Ontving je als ondernemer in 2020 een TOGS of TVGI? Geef deze tegemoetkomingen in je aangifte op bij de rubriek ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en ‘Buitengewone baten en lasten’. Je hoeft hierover dan geen belasting te betalen.

Je woont of werkt over de grens in de EU
Door de maatregelen rondom het coronavirus, kan het zijn dat je in 2020 verplicht tijdelijk thuis werkte. Dat kan in een ander land zijn dan waar je normaal gesproken werkt. Dit kan gevolgen hebben hoe je je inkomsten in je aangifte inkomstenbelasting over 2020 moet opgeven.

Thuiswerkende ZZP-er
Als zzp’er mag je kosten voor thuiswerken meestal niet aftrekken. Als je als zzp’er tijdens de coronacrisis vaker vanuit huis hebt gewerkt en daardoor extra kosten hebt gemaakt mag je deze slechts in enkele gevallen aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting over 2020.

Op zoek naar nog meer praktische tips? Neem dan eens contact op.

De overheid heeft een aantal belastingwijzigingen doorgevoerd voor particulieren en ondernemers. In grote lijnen kan worden gesteld dat iedereen erop vooruit gaat in 2021. Zowel particulieren als ondernemers.

Vrijstelling overdrachtsbelasting woningkopers tot 35 jaar
Met ingang van 2021 betalen kopers van 18 tot 35 jaar éénmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen voordeliger. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2 procent overdrachtsbelasting. Beleggers gaan 8 procent betalen. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt en het aankopen van beleggingspanden ontmoedigen.

Extra verhoging van de algemene heffingskorting
Mensen met een inkomen tot € 68.507 zullen ervaren dat hun besteedbaar inkomen in 2021 toeneemt. Dat heeft te maken met een extra verhoging van de algemene heffingskorting, dit is een korting op de inkomstenbelasting en sociale premies.

Tot een inkomen van € 20.000 op jaarbasis blijft de algemene heffingskorting hetzelfde, daarna bouwt deze in versneld tempo af tot inkomens van € 68.507. Dit betekent dat mensen met een modaal inkomen meer zullen profiteren van deze maatregel en dus netto meer zullen overhouden, dan mensen met een bovenmodaal inkomen. Des te dichter men de grens van € 68.507 nadert, des te kleiner zal het fiscale voordeel zijn.

Basistarief inkomstenbelasting daalt
Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt in 2021 van 37,35% naar 37,10%. Dit tarief geldt voor inkomens tot € 68.507. Zowel werkenden als mensen met een uitkering hebben hier voordeel van. Iedere natuurlijke persoon die belastingplichtig is, profiteert van deze verlaging.

Box 3
In Box 3 vinden wat veranderingen plaats. Allereerst gaat het tarief omhoog van 30 procent naar 31 procent. Daar staat tegenover dat de vrijstelling ook omhoog gaat, van € 30.846 in 2020 naar € 50.000 per belastingplichtige in 2021.

De manier van belasting berekenen in box 3 blijft hetzelfde. Er is in 2021 opnieuw sprake van drie belastingschijven. De grenzen van deze drie schijven veranderen wel in 2021. Per schijf rekent de belastingdienst met een vaste vermogensmix (dit is de verhouding tussen sparen en beleggen). Deze vermogensmix blijft gelijk in 2021.

In schijf 1 (van € 50.000 tot € 100.000 vermogen) wordt een vermogensmix aangehouden die als zwaartepunt ‘sparen’ heeft (67%) en voor een minderheidsaandeel ‘beleggen’(33%). In schijf 2 (van € 100.000 tot € 1.000.000 vermogen) is die mix 21% sparen en 79% beleggen. In schijf 3 (alles boven € 1.000.000 vermogen) is er sprake van volledig beleggen (100%).

Met ingang van 2021 wordt 0,03% rendement gerekend over het spaargedeelte (dat was in 2020 0,07%), over het beleggingsdeel is dat 5,69% rendement (dat was lager in 2020: 5,28%)

Vanaf 2021 gaat de zelfstandigenaftrek verder omlaag
De overheid wil de fiscale verschillen tussen zelfstandig ondernemers en werkenden verminderen. Een van de maatregelen om dat te bewerkstelligen is het verlagen van de zelfstandigenaftrek. Deze gaat stapsgewijs omlaag, in 2021 daalt het bedrag van € 7.070 naar € 6.670. Dit is het begin van een lange reeks verlagingen die uiteindelijk resulteren in een bedrag van € 3.240 in 2036.

Overigens geeft de overheid aan dat zelfstandig ondernemers er desondanks niet op achteruit zullen gaan in 2021 en dat komt door de algemene maatregelen die voor iedereen gelden: een lager tarief inkomstenbelasting en een hogere algemene heffingskorting.

Ook ondernemers met een BV profiteren
Ondernemers die een besloten vennootschap hebben, zullen er ook op vooruitgaan. Het tarief van de vennootschapsbelasting in de eerste schijf gaat namelijk omlaag, van 16,5 procent naar 15 procent. De schijfgrens gaat omhoog, van € 200.000 in 2020 naar € 245.000 in 2021.

In het jaar daarop (2022) blijft het tarief in de eerste schijf weliswaar hetzelfde, maar gaat de schijfgrens fors omhoog naar € 395.000 euro. Dat betekent dat over de winst tot € 395.000 slechts 15 procent vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald, in 2020 was dat 16,5 procent tot 200.000 en moest er daarboven meteen 25 procent worden betaald. Over bijna 200.000 euro winst betekent dit een verlaging van 10 procent, dus 20.000 euro.

Benieuwd naar de gevolgen van deze wijzigingen voor jouw financiële situatie? Neem eens contact op met een gecertificeerd financieel planner.

In het Belastingplan 2021 van 15 september 2020 is een aantal wijzigingen voorgesteld dat betrekking heeft op de particulier. Een belangrijke wijziging betreft een aanpassing van box 3 waardoor de kleine spaarders en beleggers worden ontzien. Een andere belangrijke wijziging is de verhoging van het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting van 6% naar 8% en een vrijstelling voor starters en jonge doorstromers op de woningmarkt. Verder wordt voorgesteld om het overgangsrecht inzake de levensloopregeling aan te passen.

Belastingplan 2021
Op 15 september 2020 heeft het kabinet het Belastingplan 2021 bekendgemaakt. Hierna wordt een aantal relevante voorgestelde wijzigingen en maatregelen voor de particulier weergegeven. De huidige voorstellen kunnen tijdens de behandeling in de Tweede Kamer nog veranderen. De stemming in de Tweede Kamer is naar verwachting op 12 november 2020. De Eerste Kamer stemt waarschijnlijk op 7 of 8 december 2020.

Tarief box 1
Het tarief in de eerste schijf in box 1 gaat van 37,35% iets omlaag naar 37,10%.

Voor AOW’ers gaat het tarief in de eerste schijf van 19,45% naar 19,20%. Voor hen gaat het tarief in de tweede schijf van 37,35% naar 37,10% en blijft het tarief in de derde schijf 49,50%.

Algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting wordt extra verhoogd. De hoogte van de korting hangt af van het inkomen, waarbij lagere inkomens meer voordeel hebben dan hogere inkomens. De maximale heffingskorting bedraagt in 2021 € 2.837 (2020: € 2.711).

Arbeidskorting
De arbeidskorting die voor 2022 stond gepland, is vervroegd naar 2021. De maximale arbeidskorting bedraagt in 2021 € 4.205 (2020: € 3.819) bij een inkomen tot maximaal € 35.652 (2020: € 34.954).

Ouderenkorting
De ouderenkorting wordt vanaf 2021 verhoogd. Ouderen met een jaarinkomen tot € 49.000 hebben hier voordeel van. De korting bedraagt maximaal € 1.703 (2020: € 1.622).

Box 3
Het voorstel is om het tarief in box 3 van 30% naar 31% te verhogen en het heffingvrije vermogen te verhogen van € 30.846 naar € 50.000 per belastingplichtige (fiscaal partners: € 100.000). Tevens wordt voorgesteld om de beide schijfgrenzen te verlagen naar € 50.000 (2020: € 72.797) respectievelijk € 950.000 (2020: € 1.005.572). Het gehanteerde spaarrendement voor 2021 is 0,03% (2020: 0,07%) en het gehanteerde beleggingsrendement is 5,69% (2020: 5,28%).

De vermogensmix, zoals die sinds 2017 geldt voor de 3 schijven in box 3, wordt niet gewijzigd. Deze komt volgens de staatssecretaris goed overeen met de uitkomsten volgens de 5 meest recent beschikbare belastingjaren 2013-2017. Er is daarom volgens hem geen reden om voor de komende 5 jaar van de huidige parameters af te wijken. De vermogensmix blijft per schijf
derhalve:

De heffing in box 3 vindt over 2021 derhalve per belastingplichtige als volgt plaats:

Fiscale partners mogen het vermogen in box 3 naar eigen inzicht onder hen beiden verdelen, ongeacht van wie dit vermogen is. Hierdoor kan de progressieve heffing in box 3 worden afgezwakt.
Het voorstel heeft tot gevolg dat belastingplichtigen met een relatief kleiner vermogen in vergelijking met 2020 in 2021 minder vermogensrendementsheffing zijn verschuldigd. Belastingplichtigen met een groter vermogen zijn daarentegen in 2021 meer belasting verschuldigd.

Overdrachtsbelasting
Het kabinet wil de positie van starters op de woningmarkt verbeteren. Verder moet het, voor beleggers, minder aantrekkelijk worden woningen op te kopen en tegen hoge huren te verhuren. Daarom wordt voorgesteld om het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting te verhogen van 6% naar 8%. Er wordt een uitzondering gemaakt voor starters op de woningmarkt en degenen die geen starter zijn maar een woning kopen die voor hen een hoofdverblijf is. Het voorstel is dat starters van 18 tot 35 jaar vanaf 2021, bij aankoop van hun eerste woning, een vrijstelling van de overdrachtsbelasting krijgen. Voor degenen die geen starter zijn, maar wel een eigen woning kopen, blijft het verlaagde tarief van 2% gelden. De vrijstelling voor starters loopt in beginsel tot 2026. In het voorjaar 2025 is een evaluatie gepland, waarna wordt vastgesteld of deze wetgeving effectief is.

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling (voorwaarden 1 t/m 4) dan wel het lage tarief van 2% (voorwaarden 2 en 4) geldt:

1. De koper is 18 tot 35 jaar. Als één van de kopers 35 jaar of ouder is betaalt deze koper wel 2% overdrachtsbelasting over het deel van de woning waar hij eigenaar van wordt.
2. De koper koopt een woning.
3. De koper heeft de vrijstelling voor overdrachtsbelasting niet eerder ontvangen en laat dit vastleggen in een schriftelijke verklaring. Deze verklaring wordt aan de notaris overhandigd. De notaris  mag uitgaan van de juistheid van een dergelijke verklaring, tenzij hij weet dat de verklaring ten onrechte is opgemaakt.
4. De koper gaat zelf in de woning wonen (het zogenoemde hoofdverblijfcriterium) en laat dit vastleggen in een schriftelijke verklaring. De koper geeft deze verklaring af aan de notaris.

Bij ministeriële regeling zullen nadere regels worden gesteld over de inhoud en de wijze van aanlevering van de schriftelijke verklaringen. De beoordeling van deze criteria voor de toepassing van de vrijstelling vindt plaats op het moment dat de woning wordt verkregen. Het moment van verkrijging is het moment waarop de akte wordt opgemaakt bij de notaris. De voorgestelde tariefswijziging betekent, dat voor verkrijgingen van woningen die niet, of slechts tijdelijk, als hoofdverblijf worden gebruikt, het algemene tarief van 8% gaat gelden. Denk hierbij aan de verwerving van een vakantiewoning, een woning die ouders kopen voor hun kind en verwervingen van woningen door niet-natuurlijke personen, zoals rechtspersonen/woningcorporaties.

Leeftijdsgrens
De leeftijdsgrens van 35 jaar wijkt af van de leeftijdsgrens van 40 jaar die voor de schenkvrijstelling in de Successiewet 1956 ten behoeve van de eigen woning geldt. Dit heeft, volgens het kabinet, te maken met het feit dat de startersvrijstelling en schenkvrijstelling gedeeltelijk een andere doelgroep proberen te bereiken. De schenkvrijstelling is niet alleen gericht om personen die willen  toetreden tot de woningmarkt een steuntje in de rug te geven, maar ook bedoeld voor personen die al een eigen woning hebben en de schenking gebruiken voor de aflossing van de eigenwoningschuld. De startersvrijstelling richt zich alleen op personen die nog geen eigen woning in bezit hebben.

Vereniging van eigenaren
De vrijstelling en het verlaagde tarief van 2% is alleen van toepassing als de economische en de juridische eigendom wordt verkregen. De verkrijging van een specifiek recht van lidmaatschap van een vereniging of coöperatie, waarin het recht op uitsluitend of nagenoeg uitsluitend gebruik van een woning is inbegrepen, kan wel onder de vrijstelling of het verlaagde tarief vallen. Deze  specifieke lidmaatschapsrechten zien bijvoorbeeld op bepaalde lidmaatschapsrechten die een natuurlijk persoon kan verkrijgen in een zogenoemde flat exploitatievereniging.

Jonge doorstromers
Verkrijgers die aan alle voorwaarden voldoen, maar al wel voor 1 januari 2021 eerder een woning hebben gekocht (jonge doorstromers), kunnen ook in aanmerking komen voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de aankoop van een volgende woning. De doorstromer jonger dan 35 jaar heeft immers nog geen gebruik kunnen maken van de vrijstelling.

Doorverkoop binnen 6 maanden
Uit het wetsvoorstel blijkt dat, bij doorverkoop binnen 6 maanden, voor de verschuldigde overdrachtsbelasting rekening wordt gehouden met de afgedragen overdrachtsbelasting bij de eerste koop.

Controle
De inspecteur beoordeelt achteraf, maar binnen de gebruikelijke naheffingstermijnen, of de verkrijger de woning daadwerkelijk als hoofdverblijf is gaan gebruiken. Op basis van gegevens van het Kadaster woont 96% van de woningkopers die de woning als hoofdverblijf gebruikt binnen 12 maanden in de woning. Na deze 12 maanden kan de inspecteur in de meeste gevallen een goede beoordeling maken of aan de voorwaarden voor toepassing van het verlaagde tarief of de startersvrijstelling wordt voldaan. Als uit de objectieve gegevens niet blijkt dat de verkrijger de woning
daadwerkelijk anders dan tijdelijk als hoofdverblijf is gaan gebruiken, geeft de inspecteur de verkrijger de gelegenheid aannemelijk te maken dat de woning toch is gekocht om anders dan tijdelijk te gaan gebruiken als hoofdverblijf. Ingeval onvoorziene gebeurtenissen redelijkerwijs ertoe leidden dat een verkrijger niet de woning als hoofdverblijf kon gaan gebruiken, wordt de
startersvrijstelling en het verlaagde tarief niet teruggenomen. Onvoorziene gebeurtenissen na de verkrijging zijn onder andere het duurzaam verloren gaan van de woning, het overlijden van een verkrijger, echtscheiding van de verkrijgers en het aanvaarden van of het verlies van een baan of emigratie. Wanneer hier geen sprake van is, wordt alsnog tot 8% overdrachtsbelasting nageheven. De naheffingsaanslag wordt vermeerderd met belastingrente en kan eventueel met een bestuurlijke boete (maximaal 100%) worden opgelegd.

Levensloopregeling
Op 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft. Voor personen die destijds een levenslooptegoed van ten minste € 3.000 hadden, geldt overgangsrecht tot 1 januari 2022. Als het levenslooptegoed op dat moment nog niet is opgenomen, wordt het niet opgenomen bedrag in een keer in box 1 belast. De ‘loonbelasting’ moet door de werkgever worden afgedragen. In de
praktijk lijkt dit niet werkbaar. Daarom is voorgesteld dat de instelling die de levensloopregeling uitvoert ook de verschuldigde belasting aan de Belastingdienst afdraagt. Bovendien wordt het fictief genietingsmoment vervroegd naar 1 november 2021. Op die manier kan de instelling de verschuldigde loonheffing op tijd op de (ex-)werknemer verhalen. En kan de werknemer voor 1 januari 2022 zijn belastingschuld betaald hebben, wat leidt tot een verlaging van het box 3-vermogen. In gevallen waarin de aanspraak eerder wordt uitgekeerd dan 31 oktober 2021, blijft de werkgever inhoudingsplichtig.

Deze voorstellen kunnen tijdens de behandeling in de Tweede kamer nog veranderen. De stemming in de Tweede Kamer is naar verwachting 12 november 2020. De Eerste Kamer stemt waarschijnlijk op 7 of 8 december 2020.