Het is al jaren een doorn in het oog van de overheid, de mogelijke schijnzelfstandigheid van zzp’ers. Eind 2018 meldde RTL bijvoorbeeld dat als de nieuwe spelregels voor zzp’ers zouden ingaan, er mogelijk 75.000 tot 100.000 als ‘in loondienst’ zouden kwalificeren.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is samen met de staatssecretaris van Financiën de afgelopen jaren doende geweest om te komen tot nieuw beleid voor zzp’ers. Wat waren de plannen en hoe ziet het er nu uit?

Hoe was het en hoe is het nu?

Tot 1 mei 2016 konden opdrachtgevers en opdrachtnemers een zogeheten ‘Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)’ opstellen. Hiermee maakten ze duidelijk dat er geen sprake van een dienstverband zou zijn, maar van een (aantal) losse opdracht(en) buiten de sfeer van ‘in dienst nemen’. Deze VAR voldeed niet en maakte plaats voor de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Deze wet regelt de fiscale gevolgen van een arbeidsrelatie. Die wet voldoet echter ook niet, vandaar de verdere voorstellen om tot nieuw beleid te komen. De discussie daartoe wordt al enige jaren gevoerd. Handhaving van de huidige regelgeving was uitgesteld tot 1 januari 2020 en vervolgens tot 1 januari 2021. En nog steeds is er geen kogel door de kerk.

Minimumtarief zzp’ers

Er zou een minimum uurtarief voor zzp’ers moeten gaan gelden van 16 euro per uur. Daarmee was de verplichte arbeidsovereenkomst bij een laag tarief van tafel, wat oorspronkelijk de maatregel was die de bewindslieden zich voorstelden om de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen. Dat idee ging ter ziele omdat het niet strookte met Europese wet- en regelgeving. Echter, zo halverwege 2020 werd ook het minimumtarief door de bewindslieden ingeslikt.

Zelfstandigenverklaring

Voor zzp’ers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt moet een zelfstandigenverklaring gaan komen. In die verklaring zou het volgende moeten komen te staan:

 • Partijen beogen dat er geen arbeidsovereenkomst tot stand komt;
 • De arbeidsbeloning kent een minimumuurtarief van 75 euro (prijspeil 2019, sindsdien niet aangepast);
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van maximaal een jaar;
 • Beide partijen moeten de overeenkomst ondertekenen;
 • De opdrachtnemer moet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven zijn.

Webmodule

Hoe beoordeel je als opdrachtgever of opdrachtnemer je eigen situatie? Daarvoor is een webmodule in het leven geroepen, de zogenoemde Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie. Op de site van de belastingdienst is deze webmodule in te vullen. Geeft dit dan zekerheid? Nee, alleen een zekere mate van waarschijnlijkheid. Inmiddels is de webmodule in veel situaties uitgetest en wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een algoritme voor een goede beslisboom.

Wat is de status op dit moment?

De belastingdienst heeft de personeelscapaciteit opgevoerd om vanaf 1 januari 2021 te kunnen handhaven. Voor die tijd werd handhaving steeds opgeschoven. Er zou nu dus gecontroleerd moeten worden.

Op dit moment zitten we met de toepassing van de Wet DBA die per 1 mei 2016 is ingegaan. En natuurlijk de in het leven geroepen check die opdrachtgevers of opdrachtnemers kunnen doen via de webmodule op de site van de belastingdienst. Het is nu afwachten wat een nieuw kabinet straks zal doen.

Wat betekent dit voor zzp’ers?

De huidige onzekere situatie houdt aan en binnenkort wordt er gehandhaafd. Dan is het slim om je eigen financiële situatie in kaart te hebben. Denken in scenario’s is hier geen luxe. En dat is precies waar een gecertificeerd financieel planner goed in is: denken in scenario’s, denken in mogelijkheden.

Ons land kent ongeveer 260.000 directeur-grootaandeelhouders (dga’s). Van oudsher was de accountant veelal de vertrouwenspersoon en adviseur van de dga. De laatste jaren echter zien we dat deze rol meer en meer wordt opgepakt door de financieel planner.

Een financieel planner kijkt namelijk naar het totale plaatje, privé en zakelijk. Ofwel al je juridische, fiscale en economische puzzelstukjes. De financieel planner legt al deze puzzelstukjes op de juiste plaats en geeft je daarmee overzicht en inzicht in je totale financiële situatie. Dit eenvoudigweg omdat vanuit dit fundament begonnen kan worden met het oplossen van je financiële vraagstukken en risico’s en het bereiken van doelstellingen, wensen en dromen. Op deze wijze creëer je financiële rust voor nu en in de toekomst.

Beschik jij al over een goed financieel plan?
Uit diverse onderzoeken blijkt dat diegenen die over een financieel plan beschikken een betere controle hebben over hun financiën, betere financiële beslissingen nemen, doorgaans een positievere vermogensontwikkeling kennen en eerder hun privé- en ondernemingsdoelstellingen realiseren. Een financieel plan helpt je bij het optimaliseren van de totale juridische en fiscale situatie, zowel zakelijk als privé.

Planningsvraagstukken
Het aantal planningsvraagstukken is bijna oneindig, maar de volgende vragen kun je verwachten van een financieel planner. Deze vragen dienen om je te laten nadenken en te laten ervaren hoe belangrijk financiële planning is:

 • Heb je geld genoeg om 100 jaar oud te worden en je levensstijl van nu ook in de toekomst voort te zetten? Zo nee, wat is hiervoor nodig? Hoe dit te realiseren?
 • Past het huidige huwelijksgoederenregime wel bij je persoonlijke en financiële situatie?
 • Past je testament nog bij je huidige persoonlijke en financiële situatie? Betreft het hier zowel juridisch als fiscaal een optimaal testament? Zo nee, welk testament zou dan beter passen?
 • Beschik je al over een levenstestament? Dit laatste is vooral voor ondernemers van belang om de continuïteit van de onderneming te bewaken bij ziektes als Parkinson en Alzheimer.
 • In hoeverre wordt gebruikgemaakt van passende en optimale schenkingsfaciliteiten? Hierbij kan gedacht worden aan reguliere schenkingsmethoden, maar ook aan bijvoorbeeld schenken op basis van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Is er al nagedacht over toekomstige bedrijfsopvolging?
 • Moet er iets gebeuren om de financiële risico’s als invaliditeit en arbeidsongeschiktheid of faillissement af te dekken?
 • Wat gebeurt er met je onderneming mocht je plotsklaps overlijden en wat wil je dat er gebeurt?
 • Hoe vermogen op te bouwen en in welke fiscale box? Welk rendement en hiermee risico is nodig om bijvoorbeeld je levenslange inkomensdoelstelling te realiseren? Is het slimmer om vermogen op te bouwen in de bv of in privé, dan wel op een andere wijze?
 • Hoe is de onderneming en/of het onroerend goed gefinancierd? Is dit fiscaal en bedrijfseconomisch optimaal?
 • Wat is verstandiger: vermogen opbouwen of schulden aflossen?

Antwoorden op dit soort vragen leiden er uiteindelijk toe dat de financiële middelen op je persoonlijke doelen kunnen worden afgestemd en je totale financiën worden geoptimaliseerd. Een financieel planner zal dit doen in overleg met andere professionals, zoals accountants, fiscalisten, vermogensbeheerders en notarissen. En zal je vanuit het hiervoor beschreven perspectief begeleiden en adviseren. De ervaring leert dat de vertrouwensrelatie tussen ondernemer en planner hierdoor op een steeds hoger niveau terechtkomt. De aanpak vanuit het proces van financiële planning helpt daarbij zeker!

Wil je weten wat financiële planning voor jou kan betekenen, neem dan contact op met een gecertificeerd financieel planner.

In het derde steunpakket zijn de NOW, TVL en de Tozo in aangepaste vorm verlengd van 1 oktober tot eind juni 2021. Het voornemen is de verschillende regelingen de komende maanden te versoberen en af te bouwen. De eerder aangekondigde vermogenstoets bij een Tozo-aanvraag, gaat pas in april 2021 in. En zo zijn er nog een aantal punten meer, waar  even bij stilgestaan kan worden.

Vermogenstoets bij Tozo 3.0 uitgesteld
Sinds 1 oktober jl. is het derde steunpakket van start gegaan om de gevolgen van de voortdurende coronacrisis te bestrijden. Een van de maatregelen betreft de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met negen maanden tot 1 juli 2021. Voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021, kunt u een uitkering voor levensonderhoud aanvragen zonder dat er een voorlopige beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd en deze uit te stellen tot 1 april 2021.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verlengd
U kunt ook negen maanden (tot 1 juli 2021) langer gebruikmaken van de TVL, mits u aan de voorwaarden voldoet. In de komende negen maanden wordt de regeling geleidelijk afgebouwd, zodat u tijd en ruimte krijgt om het aan te passen. Tot en met 31 december 2020 blijven de huidige voorwaarden van toepassing.

Later en langer terugbetalen belastingschuld
Tot 1 oktober 2020 kon u de eerste aanvraag indienen voor bijzonder uitstel van betaling van belastingen vanwege de coronacrisis. De terugbetalingstermijn is namelijk verlengd van 24 naar 36 maanden. In het voorjaar van 2021 krijgt u een brief van de Belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling.

Invorderingsrente blijft nog laag maar belastingrente gaat omhoog
Als een belastingaanslag te laat wordt betaald, moet er invorderingsrente worden betaald. Deze rente is in verband met de coronacrisis tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Op Prinsjesdag is besloten dat deze verlaging wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Als een belastingaanslag niet op tijd of niet (direct) op het juiste bedrag kan worden vastgesteld, kan aan u (of uw vennootschap) belastingrente in rekening worden gebracht. Deze rente was ook tijdelijk verlaagd naar 0,01% vanwege de coronacrisis. Maar deze verlaging is niet verlengd. Let op: Reeds lopende (oudere) aanslagen worden anders behandeld. Tevens verdienen nieuwe aanslagen die worden opgelegd als voorlopige aanslag of teruggaaf aandacht. Het is raadzaam deze aan het begin van het boekjaar, als u dat wenst, samen met uw accountant door te nemen.

NOW 3.0 net weer even anders
De NOW-regeling is per 1 oktober met negen maanden verlengd. Ten opzichte van NOW 1.0 en NOW 2.0 zijn wel enkele wijzigingen aangebracht in de regeling.

Aanvraagperiode definitieve vaststelling NOW 1.0 gestart
Hebt u gebruikgemaakt van de NOW 1.0-regeling, zodat u de lonen van uw werknemers kon blijven doorbetalen tijdens de eerste maanden van de coronacrisis? Die steun hebt u als voorschot ontvangen. Hoe hoog de steun precies moet zijn, wordt nog vastgesteld op basis van uw feitelijke omzetverlies en loonsom over maart, april en mei 2020. Daarvoor moet u een aanvraag voor een definitieve berekening van de NOW 1.0 indienen bij het UWV. Dat kan sinds 7 oktober.

Erg belangrijk is ook, dat geconstateerd kan worden dat regelingen door elkaar gaan lopen en elkaar lijken te gaan overlappen. Blijf daarom zelf ook goed op de hoogte van de nieuwste  ontwikkelingen en stand van zaken in wet- en regelgeving.

In het Belastingplan 2021 van 15 september 2020 is een aantal wijzigingen voorgesteld dat betrekking heeft op IB-ondernemers en DGA’s. De voorgestelde wijzigingen hebben onder andere betrekking op de zelfstandigenaftrek, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de vrijstelling van de TOGS en de Subsidie vaste lasten, de schijven en het tarief in de vennootschapsbelasting, de invoering van een fiscale coronareserve voor belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting en de verhoging van de overdrachtsbelasting.

Belastingplan 2021
Op 15 september 2020 heeft het kabinet het Belastingplan 2021 bekendgemaakt. Hierna wordt een aantal relevante voorgestelde wijzigingen en maatregelen voor de IB-ondernemer en de DGA weergegeven.

Afbouw zelfstandigenaftrek IB-ondernemer
De IB-ondernemer die voldoet aan het zogenoemde urencriterium komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek (2020: € 7.030). Het maximale tarief voor aftrek is in 2020 46%. In het Belastingplan 2020 is al een afbouw van de zelfstandigenaftrek naar € 5.000 in 2028 geregeld. In het Belastingplan 2021 wordt voorgesteld om deze afbouw van de zelfstandigenaftrek te versnellen.

Berekeningswijze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is bedoeld om investeringen van relatief geringe omvang te bevorderen. Daarbij is de hoogte van de investeringsaftrek afhankelijk van het jaarlijkse investeringsbedrag. In het Belastingplan 2021 wordt voorgesteld om de berekeningswijze van de KIA te wijzigen voor belastingplichtigen met meerdere ondernemingen en belastingplichtigen die deel uitmaken van een samenwerkingsverband. Voor een deel betreft dit een verduidelijking van de wettekst en voor een deel een wijziging van het uit de arresten van de Hoge Raad van 24 mei 2019 en 1 mei 2020 voortvloeiende recht.

Aanpassing tarief en schijven in de vennootschapsbelasting
Voorgesteld wordt om de eerste schijf in de vennootschapsbelasting te verlengen van € 200.000 naar € 245.000 in 2021 en naar € 395.000 in 2022. Hiertegenover staat dat de voorgenomen verlaging van het tarief voor de tweede schijf voor 2021 van 25% naar 21,7% niet door gaat. Het tarief blijft voor 2021 derhalve 25%. De daling van het tarief voor de eerste schijf van 16,5% naar 15% gaat wel door. De verhoging van het aanmerkelijk belangtarief van 26,25% (2020) naar 26,9% in 2021 gaat eveneens door.

Voor de DGA is de ontwikkeling van de gecombineerde belastingdruk van vennootschapsbelasting en aanmerkelijkbelangheffing en het nettorendement in de jaren 2019 tot 2021 daardoor:

Het omslagpunt voor een DGA om het in de bv aanwezige belegbare vermogen na een dividenduitkering in privé te beleggen bedraagt bij een vennootschapsbelastingtarief van 15%: 6,67Vrh (Vrh = marginale vermogensrendementsheffing). Bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% is dat 4Vrh. Het omslagpunt om box 3-vermogen over te hevelen naar box 2 bedraagt bij een vennootschapsbelastingtarief van 15%: 2,64Vrh. Bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% is dat 2,21Vrh.

Fiscale coronareserve
Een van de fiscale maatregelen die in het kader van de coronacrisis is genomen, betreft de fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting. De fiscale coronareserve heeft als doel om de liquiditeitspositie van belastingplichtigen te verbeteren. De fiscale coronareserve is op dit moment nog in een beleidsbesluit geregeld. Belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting mogen het verlies dat in het jaar 2020 wordt geleden verrekenen met de winst die in het jaar 2019 is behaald. Het gevolg van deze verliesverrekening is dat bedrijven een deel van de vennootschapsbelasting die zij over het jaar 2019 al hebben betaald of nog moeten betalen, op een later moment terugkrijgen.

Ondernemers in de inkomstenbelasting
Voor ondernemers in de inkomstenbelasting geldt dat de achterwaartse verliesverrekeningstermijn langer is. Een eventueel verlies kan namelijk worden verrekend met de winst van de drie voorafgaande jaren. Zij hebben dus meer mogelijkheden om in een eerder stadium een verlies uit 2020 te kunnen verrekenen. Voor deze ondernemers komt er dan ook geen aparte regeling.

Aanscherping renteaftrekbeperking
Voorgesteld wordt om de specifieke renteaftrekbeperking, die binnen concernverband grondslaguitholling door renteaftrek beoogt tegen te gaan, aan te passen. Op grond van deze aftrekbeperking worden bij het bepalen van de winst – onder voorwaarden – de renten op schulden aan een verbonden lichaam of verbonden natuurlijk persoon van aftrek uitgesloten. De voorgestelde wetswijziging bewerkstelligt dat per kwalificerende schuld de specifieke renteaftrekbeperking per saldo niet langer kan leiden tot een lagere winst. Per schuld dient te worden bepaald of het bedrag aan negatieve rente of valutawinst het bedrag aan positieve rente, valutaverlies of kosten overschrijdt. Voor zover dat het geval is, wordt dit saldo niet langer op grond van deze aftrekbeperking buiten aanmerking gelaten bij het bepalen van de winst.

Aanpassing verliescompensatie in de vennootschapsbelasting
De staatssecretaris heeft al aangekondigd dat er een nota van wijziging op het Belastingplan 2021 komt. Deze nota van wijziging betreft het voorstel tot een in de tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening (dat is nu 6 jaar voorwaarts) in de vennootschapsbelasting. Daarbij zijn de verliezen (zowel voorwaarts als achterwaarts) echter slechts tot een bedrag van € 1.000.000 aan belastbare winst volledig verrekenbaar. Bij een hogere winst zijn de verliezen slechts tot 50% van die hogere belastbare winst in een jaar verrekenbaar. Deze maatregel zal naar verwachting per 1 januari 2022 in werking treden.

Overdrachtsbelasting
In het Belastingplan 2020 is geregeld dat het tarief in de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 wordt verhoogd naar 7%. In het Belastingplan 2021 wordt voorgesteld om het tarief in de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 verder te verhogen naar 8%. De verkrijging van bedrijfspanden bestemd voor eigen gebruik of van beleggingspanden wordt daarmee vanaf 2021 belast tegen 8%.

Baangerelateerde Investeringkorting (BIK)
Bij nota van wijziging op het Belastingplan 2021 zal het kabinet per 1 januari 2021 een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) voorstellen. Met deze tijdelijke (2 jaar) coronacrisismaatregel wil het kabinet ondernemers stimuleren om investeringen te doen. Door de BIK mogen ondernemers een percentage van de gedane investeringen in mindering brengen op de loonheffing. Details van de regeling zijn nog niet bekend, deze worden verder uitgewerkt.

Deze voorstellen kunnen tijdens de behandeling in de Tweede kamer nog veranderen. De stemming in de Tweede Kamer is naar verwachting 12 november 2020. De Eerste Kamer stemt waarschijnlijk op 7 of 8 december 2020.

Door de maatregelen eerder dit jaar viel het even stil, de markt van bedrijfsovernames. Maar dat duurde niet lang, want al snel waren er weer kopers en verkopers. Volgens overnameplatform Brookz ligt het aantal belangstellenden 25% boven dat van 2019 en gerenommeerde overnamebureaus spreken zelfs van 40% meer verkoopmandaten dan een jaar geleden. Ook hebben we in het FD kunnen lezen dat al deze verkopen nauwelijks te maken hebben met gedwongen verkopen en slechte resultaten.

Hoe is dat allemaal te verklaren?
De markt van bedrijfsovernames wordt gestuurd door de economische kansen die er liggen voor groei. Groei kan autonoom plaatsvinden, groei kan ook gekocht worden. Die economische wet is niet veranderd. Bedrijven die bedrijven kopen moeten in de eerste plaats zelf gezond zijn. Als dat niet het geval is, zullen ze niet aan het avontuur van een overname kunnen of willen beginnen. Zeker als er ook geld geleend moet worden bij de bank om de overname deels of geheel te financieren, zal een bank kijken naar de gezondheid van de overnemende partij. En ook naar die van het over te nemen bedrijf. Kijken we naar de reissector, dan zien we zelfs dat bijvoorbeeld een aandeel als van booking.com niet eens zo ver onder de koers van begin dit jaar staat. Dat zegt wat over het vertrouwen dat de markt heeft in het bedrijf maar ook in de sector. Bedrijfsovernames komen dus in ruime mate voor, of het coronatijd is of niet.

Vertrouwen blijft belangrijk
Natuurlijk moet naar de gezondheid van de kopende en te kopen partij worden gekeken, maar moest dat vóór 2020 ook niet? Natuurlijk wel. Het vertrouwen dat bedrijven kunnen blijven bestaan en winst kunnen maken is voor een groot deel terug. Er zijn branches waar het moeilijk is, zoals de reisbranche. En er zijn branches waar het geld tegen de plinten klotst. Ook dat is een realiteit. Wat zien we om ons heen? In de succesvolle sectoren wordt als vanouds een forse premie betaald voor toekomstige kasstromen. De multipliers, hoeveel keer de winst of de omzet wordt betaald, zijn volledig intact. Wel zien we bij sommige sectoren en kleinere bedrijven een terughoudendheid voor wat betreft de vaste prijs.

Groeiende belangstelling voor earn-out regelingen
Stel dat er een tweede coronagolf komt, wat betekent dit dan voor de winstgevendheid en continuïteit? Door deze vraag zie je een groeiende belangstelling voor een earn-out regeling als afrekenmethodiek. Bij een earn-out regeling ligt een deel van het toekomstige risico bij koper en verkoper. Er is geen sprake van een betaling ineens bij de overname, er wordt over een aantal jaren betaald, al naar gelang de aannames over de toekomst juist waren. Vallen deze tegen, dan zal de verkoper minder krijgen. Vallen ze mee, dan kan de verkoper nog een interessante bonus krijgen. Bij de verkopende partij gaat het in veel gevallen om de dga die ‘met pensioen’ gaat. Waar zakelijke en persoonlijke financiën elkaar raken, speelt de financieel planner een belangrijke rol.

Wat is verstandig om te accepteren als verkopende partij?
Als ondernemer heb je vaak wel een onderbuikgevoel wat je bedrijf waard zou moeten zijn, maar kan je dit vaak niet cijfermatig onderbouwen. Een bedrijfswaardering is dan nodig plus een financiële planning, waaruit blijkt welk bedrag voldoende is om de doelstellingen van jou als verkoper bereikbaar te maken. De combi bedrijfswaardering en financiële planning zorgt ervoor dat je de juiste vraagprijs voor het bedrijf weet en ook of dat voldoende is voor bijvoorbeeld je pensioen. Een waardebepaling alleen zegt dus onvoldoende wat dit voor jou als verkoper betekent.

Neem contact op met een gecertificeerd financieel planner. Hij of zij kijkt, samen met de accountant, verder dan enkel de bedrijfswaardering, zodat jij als ondernemer anders in het onderhandelingsproces kunt zitten en je kan focussen op wat je echt wilt.

Het zijn enerverende tijden voor ondernemers. Voor de een is het drama, voor een ander is het kassa en voor nog iemand anders is er weinig veranderd. Hoe bizar is dat. De economische gevolgen van de overheidsmaatregelen hebben diepe sporen nagelaten bij onder andere de horeca, de evenementenbranche en de reiswereld. Maar met name bij de klusbedrijven, de supermarktketens en de bedrijven die gespecialiseerd zijn in online werkomgevingen kan de pret bijna niet op. En kijk je bijvoorbeeld naar accountants, notarissen of financieel planners, bij hen gaat het werk gewoon door.

Veel bedrijven hebben een beroep gedaan op NOW 1 en NOW 2, om de kosten van personeel op te vangen. Ook hebben veel bedrijven kredieten aangevraagd en gekregen. Het grote afrekenmoment moet echter nog komen. Want als er minder omzetterugval was dan verwacht, zal er terugbetaald moeten worden. Maar ook, als het virus weer de kop opsteekt en de bestedingen van consumenten en bedrijven weer terugvallen, zal het voor bedrijven moeilijk worden om te overleven. Hoe pak je dit allemaal aan?

Het begint allemaal met ondernemerschap. Dat ondernemerschap laat zich onder andere kennen in hoe je om gaat met zo’n crisis. De overheid stelt geld beschikbaar (700 euro per ondernemer) om erachter te komen hoe dat bij jou zit. Met dit bedrag kun je een korte opleiding volgen en zo je plannen en motivatie toetsen. Daar zal uitkomen hoe jij in de wedstrijd zit en hoe je deze het beste kunt winnen.

Vervolgens is er geld nodig. De overheid kent mogelijk een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) toe aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, als zij meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Het is een belastingvrije tegemoetkoming die nog geldt tot en met 30 september 2020. De TVL is met name bedoeld om zakelijke vaste lasten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen te betalen. De regeling geldt niet voor loonkosten, want daar is de NOW voor bedoeld. De vaste lasten moeten minimaal 4.000 euro bedragen. Overigens kun je als ondernemer niet de volledige vaste lasten vergoed krijgen. Maximaal gaat het om de helft en ook het bedrag is gemaximeerd, nooit meer dan 50.000 euro.

De ondernemer kan ook nog een beroep doen op De ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo). De Tozo is een regeling gebaseerd op de Bijstandverlening Zelfstandigen. De Tozo voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en de mogelijkheid van een lening voor bedrijfskapitaal.

Met de geboden mogelijkheden van de overheid kun je als ondernemer wellicht een deel van de loonkosten opvangen en een deel van de vaste lasten betaald krijgen. Daarmee ben je er nog niet. Een goed bedrijfsplan en een goede liquiditeitsbegroting voor de komende twaalf maanden is cruciaal. Wie in een branche zit die veel beperkingen kent als gevolg van de maatregelen van de overheid, zal zich moeten afvragen of de huidige activiteiten überhaupt nog levensvatbaar zijn en of een koerswijziging wenselijk en haalbaar is. En daar helpt de overheid dus ook bij.

Wat kan een gecertificeerd financieel planner voor je doen? Samen met jou als ondernemer bekijken of en in hoeverre het slim is om gebruik te maken van de steunmaatregelen van de overheid en je helpen bij het opstellen van een liquiditeitsprognose voor de komende tijd.

De overheid heeft een pakket financiële regelingen opgetuigd om u als ondernemer te ondersteunen tijdens de coronacrisis. In dit artikel vindt u alle maatregelen in het kort en in begrijpelijke taal toegelicht. Waar kunt u als ondernemer mogelijk een beroep op doen? En hoe doet u dit? Een gecertificeerd financieel planner helpt u graag verder.

Wat is de Tozo?
Vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kunt u als zelfstandig ondernemer een beroep doen op de twee onderstaande voorzieningen. De Tozo kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. De aanvraag moet worden ingediend bij de woongemeente van de ondernemer en kan met terugwerkende kracht tot en met 1 maart 2020.

 1. Inkomensondersteuning in de vorm van een gift die uw inkomen gedurende maximaal drie maanden aanvult tot het sociaal minimum. U hebt recht op deze inkomensondersteuning als u door de coronacrisis verwacht dat uw inkomen in de maanden maart, april en/of mei onder de bijstandsnorm uitkomt. Deze norm bedraagt momenteel ongeveer 1.500 euro netto per maand als u minimaal 21 jaar oud en gehuwd, geregistreerd partner of samenwonend bent. Voor alleenstaanden met of zonder kinderen is de bijstandsnorm 1.050 euro netto per maand. Is uw inkomen lager dan deze bijstandsnorm, dan wordt uw inkomen aangevuld tot maximaal deze bijstandsnorm.
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal voor zelfstandig ondernemers met acute liquiditeitsproblemen door de coronacrisis. De lening bedraagt maximaal 10.157 euro tegen een rente van 2 procent per jaar. Nadat u de lening hebt aangevraagd, ontvangt u deze binnen een maand. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft u niet af te lossen op deze lening.

Waar staat TOGS voor?
TOGS staat voor Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19. Deze regeling is in het leven geroepen voor bedrijven die het meest geraakt worden door de coronacrisis. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u eenmalig 4.000 euro, belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regeling? Via de website van de Rijksoverheid kunt u alle voorwaarden voor de TOGS vinden en een aanvraag doen voor het bedrag van 4.000 euro.

Wat houdt de NOW in?
De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is er voor werkgevers die door de coronacrisis voor de maanden maart, april en mei 2020 een omzetdaling voorzien van minimaal 20 procent. Bent u zo’n werkgever, dan kunt u bij het UWV een aanvraag indienen voor een gedeeltelijke tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Op deze manier wordt u financieel geholpen om het loon van al uw medewerkers te blijven doorbetalen.

Wat verandert er inzake de borgstelling voor mkb-kredieten?
Als u mkb-ondernemer bent, dan kunt u met de Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Als gevolg van de coronacrisis is de BMKB tijdelijk verruimd. Zo mag uw bedrijf de BMKB gebruiken voor een overbruggingskrediet of om het bedrag aan rekeningcourantkrediet te verhogen. Ook is het borgstellingskrediet verhoogd van 50 naar 75 procent en is de premie voor de BMKB verlaagd van 3,9 naar 2 procent. Alle verruimingen en voorwaarden vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Hoe zit het met belastinguitstel?
U kunt tot minimaal 19 juni 2020 in aanmerking komen voor belastinguitstel als u als ondernemer in de problemen bent gekomen door de coronacrisis. Via het sturen van een uitstelverzoek aan de Belastingdienst kunt u uitstel krijgen voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de drie komende maanden bijkomen. Wel belangrijk is dat u op tijd aangifte blijft doen en dat u pas uitstel van betaling aanvraagt nadat u een (naheffings)aanslag van de Belastingdienst hebt ontvangen.

Wilt u meer weten over de overheidsmaatregelen waarop u een beroep kunt doen tijdens deze coronacrisis? Neem dan contact op met een gecertificeerd financieel planner.

Het is nu al duidelijk, de coronacrisis heeft een diepgaande impact op de samenleving. Zorg voor gezondheid heeft nu uiteraard alle prioriteit. Als we naar de economische kant kijken, dan zien we dat veel ondernemers worden getroffen. Betekent dit het einde van uw zaak? Hoe groot is de impact in geld uitgedrukt? En vooral: wat kunt u doen? Komt u er niet uit? Kijk dan of een FFP financieel planner u op weg kan helpen.

Het kabinet heeft een breed pakket aan maatregelen afgekondigd om ondernemingen en zzp’ers te helpen die in financiële problemen dreigen te komen. Dit steunpakket aan maatregelen biedt zekerheid voor de eerstkomende drie maanden en is een eerste stap. Het kabinet zal het pakket aanpassen of uitbreiden in de komende maanden.

Welke maatregelen heeft het kabinet genomen?

 • Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
 • Extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers
 • Fiscale tegemoetkomingen
 • Tegemoetkomingen kredietverlening
 • Compensatieregeling getroffen sectoren

Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
Het kabinet heeft de werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling) per direct ingetrokken en vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling houdt in dat een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) bij het UWV, onder voorwaarden, voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten kan aanvragen. UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Deze regeling geldt voor alle bedrijven (met elke omvang) en voor vaste werknemers en ook voor flexibele contracten. Verder wordt het aanvraagproces, door loskoppeling van de WW, sterk vereenvoudigd, en worden geen WW-rechten van werknemers verspild.

Extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers
Het kabinet wil zelfstandig ondernemers ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Er komt een tijdelijke voorziening voor ten minste drie maanden, welke inkomensondersteuning biedt aan zelfstandig ondernemers die tijdelijk in de knel zitten, waaronder zzp’ers. Deze voorziening is gebaseerd op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) waarvan de voorwaarden tijdelijk worden versoepeld. Zo zal bijvoorbeeld geen sprake zijn van een vermogens- of partnertoets. De ondersteuning heeft de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal.

Fiscale tegemoetkomingen
Ondernemers (inclusief zzp’ers) krijgen de mogelijkheid tot uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Bovendien zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of niet invorderen.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%.

Ondernemers (inclusief zzp’ers) die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag.

Tegemoetkomingen kredietverlening
Het ministerie staat via de Borgstelling MKB (midden- en kleinbedrijf)-kredieten borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. De omvang van het borgstellingskrediet wordt versneld verruimd (vanaf 16 maart 2020) van 50% naar 75%. Deze tijdelijke regeling zal ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar. De borgstelling is, onder voorwaarden, ook van toepassing op zzp’ers.

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

Ook grotere ondernemingen worden geholpen door middel van het verhogen van het garantieplafond van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling).

Compensatieregeling getroffen sectoren
Er komt een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Dit als noodvoorziening op de overige maatregelen.

Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en andere die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Voorwaarde is dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. De tegemoetkoming betreft een eenmalig bedrag van 4.000 euro voor de periode van drie maanden.

Al deze maatregelen moeten de financiële last verzachten en worden versneld verder uitgewerkt en ingevoerd.
In hoeverre een of meerdere van deze instrumenten voor u wenselijk of noodzakelijk is, is een kwestie van rekenen en snel handelen. Een FFP financieel planner die ondernemers adviseert kan de helpende hand bieden.