De premies van overlijdensrisicoverzekeringen (orv’s) zijn de laatste jaren aanzienlijk gedaald. In veel gevallen zijn de premies de helft minder dan 10 of 20 jaar geleden. Heb jij jouw orv nog niet overgesloten? Dan kan het de moeite waard zijn om te onderzoeken of je dat alsnog moet doen. En wat zou bijvoorbeeld de hoogte van de dekking op dit moment moeten zijn? Mogelijk dat een aanpassing naar boven of beneden beter bij de huidige situatie past omdat er in de loop van de jaren veel veranderd is in jouw situatie. 

Een overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een uitkering als je voor een bepaalde datum overlijdt. Dit bedrag (het verzekerde kapitaal) kunnen jouw nabestaanden bijvoorbeeld gebruiken om de hypotheek (deels) af te lossen of om inkomensverlies op te vangen.

Als het al wat langer geleden is dat je de verzekering hebt afgesloten, is de kans reëel dat je kunt besparen op de premie van jouw orv. Dat geldt zeker als je een man bent. Tot 2013 moesten mannen namelijk meer premie betalen omdat zij gemiddeld minder oud worden dan vrouwen. Verzekeraars mogen daar nu geen verschil meer in maken.

Gezondheidswaarborgen
Als je jouw orv wilt oversluiten, moet je opnieuw een gezondheidsverklaring invullen. Die wordt beoordeeld door een medisch adviseur. Op basis van diens advies kan de verzekeraar aansluitend om een medische keuring vragen.

Mocht je inmiddels kwalen hebben die je eerder niet had, dan kan dat effect hebben op de hoogte van de nieuwe premie. Maar zelfs dan bestaat de kans dat je voordeliger uit bent dan nu. Tevens wordt er tegenwoordig onderscheid gemaakt tussen rokers en niet-rokers. Dit kan forse premieverschillen opleveren en daarom doorgaans zeker de moeite waard om dit weer eens tegen het licht te (laten) houden. Zodra de nieuwe dekking geaccepteerd is, kan de oude orv opgezegd worden.

Versleutelde of verpande orv?
Een orv kan onderdeel zijn van een spaar- of beleggingsverzekering. Het oversluiten van zo’n versleutelde orv is best ingewikkeld en lang niet altijd voordelig. Dat komt omdat je dan ook jouw spaar- of beleggingsverzekering opnieuw moet afsluiten.

Datzelfde kan gelden als jouw orv is gekoppeld aan de hypotheek. Een verpande orv, zoals dat heet, is het onderpand voor de hypotheek. Daardoor kun je de verzekering meestal niet zomaar oversluiten. Een Financieel Adviseur kan je er meer over vertellen.

Contact

Wil je weten of je kunt besparen op de premie van jouw overlijdensrisicoverzekering? Neem dan eens contact met me op. Ik help je graag om te onderzoeken of jouw premie omlaag kan en of het verzekerde bedrag nog aansluit bij jouw huidige wensen en situatie.

 

Hoe stel je eigenlijk een levenstestament op? En is het ook verstandig om dit te regelen als je nog wat jonger en/of ondernemer bent? Wat kunnen de gevolgen zijn als je geen levenstestament afsluit? Onderstaand vind je antwoorden op deze vragen.

Ook voor jongeren en/of ondernemers
Niet alleen ouderen, maar ook jongeren kunnen baat hebben bij een levenstestament. Immers de kans op gebreken wordt weliswaar groter bij het ouder worden, maar ook als jongere kun je behoefte hebben aan vertegenwoordiging als gevolg van een ernstig ongeluk, dan wel een ziekte.

Ben je ondernemer, dan is het hebben van een levenstestament extra van belang. Want wie behartigt jouw zakelijke belangen als je dit zelf niet meer kunt? Dit geldt overigens ook voor directeur-grootaandeelhouders. In deze functie heb je namelijk verschillende petten op en is het afgeven van een algehele volmacht als privépersoon vaak niet voldoende. Je bent immers ook nog directeur en aandeelhouder en daarvoor geldt de volmacht gegeven in privé vaak niet. Het kunnen doen van betalingen vanaf zakelijke bankrekeningen is zodoende niet vanzelfsprekend en moet specifiek geregeld worden. Naast het levenstestament en het testament moeten daarom ook de statuten van rechtspersonen of andere ondernemingsregelingen goed op elkaar worden afgestemd. Een gecertificeerd financieel planner is bij uitstek de persoon om jou hierbij te helpen.

Gevolgen van geen levenstestament
Het niet bezitten van een levenstestament kan vervelende gevolgen hebben. Stel, jij en je partner zijn in gemeenschap van goederen gehuwd en je partner is door ziekte handelingsonbekwaam geworden. Je besluit om te verhuizen naar een andere woning en de huidige gezamenlijke woning te verkopen. Het meetekenen van je handelingsonbekwame partner is in dit geval niet rechtsgeldig. Dit betekent dat je een onderbewindstellingsprocedure moeten starten. Dit laatste had voorkomen kunnen worden als je partner een levenstestament zou hebben.

Stel je partner is ondernemer en hij wordt door ziekte handelingsonbekwaam. Hierdoor zal hij niet meer in staat zijn om zijn bedrijf te leiden. Als dan onduidelijk is wie gerechtigd is de leiding over te nemen, kan de continuïteit in gevaar komen. Management dat niet op één lijn zit, kan tot gevolg hebben dat klanten weglopen en de omzet terugloopt. Op deze manier kan een gezonde onderneming in zwaar weer terechtkomen.

Zelf of via notaris?
Je kunt zelf een levenstestament opstellen. Dat heet een onderhandse akte. Je loopt dan wel het risico dat de bank dit niet erkent en de door jou aangewezen vertrouwenspersoon je zaken niet kan waarnemen. Het is daarom aan te raden om een levenstestament te laten opstellen door een notaris. Naast de bewijskracht van een notarieel document biedt een notariële akte nog meer voordelen, zoals de check of een persoon op dat moment wilsbekwaam is, de identiteitscheck en registratie.

Het levenstestament is in vergelijking met veel andere landen in de wereld in ons land nog vrij onbekend. Het kan veel rust geven om dit soort zaken voor jezelf en je omgeving goed geregeld te hebben. Een gecertificeerd financieel planner kan je helpen om alles goed vast te leggen.

De laatste jaren kiezen steeds meer mensen voor het opstellen van een levenstestament. In dit document leg je vast wie jouw belangen mag behartigen wanneer je dit zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld vanwege ziektes zoals dementie, Parkinson of een coma als gevolg van een ongeluk.

Met een levenstestament zorg je ervoor dat je onder alle omstandigheden zelf de regie houdt. Een levenstestament is dus iets anders dan een gewoon testament. Daarin staat wat er moet gebeuren met je nalatenschap – het geheel van je bezittingen en schulden – na overlijden.

Zelf de regie houden
Als je niet meer in staat bent om je eigen belangen te behartigen, biedt het hebben van een levenstestament dus uitkomst. Immers, is het niet fijner om zelf de regie te blijven houden? Ook op het moment dat je zelf niet meer in staat bent om je belangen te behartigen? Aan de door jouw aangewezen vertrouwenspersoon kan je (financiële) kaders meegeven met betrekking tot datgene wat je wel of juist niet wilt.

Het ‘behartigen van belangen’ is een breed begrip. Je kunt hierbij denken aan het maken van financiële, maar ook medische keuzes. Je kunt naar wens een of meerdere personen aanwijzen als vertrouwenspersoon of gevolmachtigde. Dit is iemand die bevoegd is om namens jou bepaalde (rechts)handelingen uit te voeren. Ook kun je in het levenstestament een toezichthouder opnemen die een oogje in het zeil houdt hoe de gevolmachtigde jouw belangen behartigt.

Wils(on)bekwaamheid
Een levenstestament wordt vaak geassocieerd met wilsonbekwaamheid. In het algemeen kan worden gesteld dat je wilsonbekwaam bent als je niet meer het vermogen hebt om zelfstandig op verantwoorde wijze beslissingen te nemen. Dit betekent niet dat wilsonbekwaamheid onomkeerbaar is. In de praktijk zijn er genoeg mensen die tijdelijk wilsonbekwaam zijn of waarbij het proces dat iemand wilsonbekwaam wordt langzaam verloopt. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij dementie.

Overigens is het een misverstand dat een levenstestament alleen van belang is op het moment dat je wilsonbekwaam wordt. Dit is zeker niet het geval. Ook in het geval je gewoon wilsbekwaam bent, biedt een levenstestament uitkomst. Immers het kan zo zijn dat je het gewoon prettiger vindt dat een ander jouw financiële zaken regelt. Bijvoorbeeld omdat het je te veel energie kost. Of  omdat je er eenvoudigweg geen tijd voor hebt vanwege je overvolle agenda.

Een levenstestament bestaat uit meerdere onderdelen, denk hierbij aan:
  • Een volmacht, hierin wordt bijvoorbeeld vastgelegd hoe het vermogen moet worden belegd. Door wie moet de onderneming worden voortgezet? Mag de woning worden verkocht? Mag er  worden geschonken? Wie moet er worden benoemd van een bewindvoerder (een aangewezen persoon voor het regelen van de geldzaken)?
  • Vastlegging van wensen ten aanzien van (medische) verzorging zoals een behandelverbod, euthanasieverklaring, donorcodicil en/of de benoeming van een mentor.
  • Praktische zaken zoals wensen voor de (tijdelijke) opvang van kinderen, de verzorging van huisdieren en zaken kort na overlijden (begrafenis of crematie).
  • Een overzicht van relevante stukken die nodig zijn, zoals een vermogensoverzicht, wachtwoorden, verzekeringspolissen etc.

Volgende week volgt deel 2 over het levenstestament. Hierin wordt ingegaan op jongeren en ondernemers. De gevolgen als je geen levenstestament hebt en hoe je dit alles het beste kunt regelen. Heb je tot nu toe vragen? Een gecertificeerd financieel planner helpt je graag verder.

Niet het meest vrolijke onderwerp om over na te denken, maar we hebben er wel mee te maken, ook tijdens corona. Wat valt er financieel te regelen? Waar moet je aan denken? Heb je recht op een uitkering? Of krijg je juist te maken met allerlei kosten en rompslomp als nabestaande? En ben je ondernemer, hoe zit het dan met je bedrijf?

Een overlijden brengt altijd, naast de emotionele kant, zorgen met zich mee. Er moet veel geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan de begrafenis of crematie, het opzeggen van abonnementen, het traceren van passwords, het stopzetten van uitkeringen, het opruimen en eventuele verkoop van de woning en natuurlijk het verdelen van de erfenis. En is er een partner, hoe blijft de partner dan goed verzorgd achter?

Stap 1 is om nu, bij leven, zoveel mogelijk vast te leggen van wat er is en wat er gedaan moet worden bij overlijden.
Dat kan gewoon in een ordner (die vindbaar is voor de nabestaanden), maar ook online. Er zijn digitale kluisjes in allerlei vormen, waar je alle relevante zaken kunt vastleggen. Wat is relevant? Natuurlijk leg je je persoonsgegevens vast en die van je eventuele partner en je kinderen. En je bespreekt alvast met je partner en je kinderen wie de executeur wordt. Wie de regie moet krijgen als jij overlijdt. Die executeur kan verschillende bevoegdheden krijgen. Het is belangrijk om die bevoegdheden goed vast te leggen.

Stap 2: checken of het goed geregeld is
Allereerst kijk je naar je testament. Hoe lang geleden is het dat je dat hebt laten opstellen? Vijf jaar? Tien jaar? Is er sinds het opstellen van het testament nog iets veranderd in je persoonlijke omgeving? Ben je gescheiden bijvoorbeeld en staat je ex-partner nog in het testament? Zijn je eigen kinderen inmiddels getrouwd en zijn er schoonkinderen in beeld? Is het bedrijf inmiddels meer of minder waard geworden? Al deze zaken maken dat het mogelijk is dat je testament niet meer up-to-date is en niet meer doet wat je eigenlijk zou willen met je erfenis. Tip: laat eens in de vijf jaar je testament bekijken door een deskundige.

Wat is ook relevant?
Heb je huwelijksvoorwaarden? Zo ja, wat zit daar in? Allerlei verrekenbedingen? Wees dan alert. Bijna niemand houdt zich aan de verrekenbedingen bij leven en dat kan ongewenste effecten hebben. Laat je huwelijksvoorwaarden ook eens in de vijf jaar checken, samen met je testament.

En het nabestaandenpensioen?
Voor veel mensen die in loondienst zijn en een pensioenregeling hebben, zal er nabestaandenpensioen worden opgebouwd. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Het pensioen kan ook op risicobasis zijn afgesloten en als je dan van baan verandert of werkloos wordt, zou dit wel eens heel vervelend kunnen uitpakken. Een extra tip voor wie zelfstandig ondernemer is en zelf zijn pensioen moet regelen: een nabestaandenvoorziening hoeft niet alleen pensioen te zijn, dit kan ook anders geregeld worden, namelijk met vrij vermogen en/of een overlijdensrisicoverzekering. Dit kan daarnaast ook handig zijn als je zakenpartners hebt, die door moeten met de onderneming als jij overlijdt.

Vroeg of laat overlijden we allemaal. Het beste om zaken te regelen is als je tijd van leven hebt. Niets is vervelender om er te laat achter te komen dat het beter anders had gekund. Vraag aan een gecertificeerd financieel planner eens om een nabestaandencheck te doen. Dan kijkt hij naar het testament, de huwelijksvoorwaarden en hoe het financieel geregeld is, of de nabestaande financieel door kan en of de eventuele compagnon verder kan met de zaak. Voorkomen is beter dan genezen.

Het overlijden van een partner kan naast groot verdriet, ook grote financiële gevolgen hebben voor de achterblijvende partner en kinderen. Het is daarom van belang dat u nu al inschat of de achterblijvende partner zonder al te veel financiële zorgen verder kan leven. Stel dat uw inkomen of dat van uw partner wegvalt. Weet u dan of de achterblijvende partner in het huis kan blijven wonen en in het benodigde uitgavenpatroon kan blijven voorzien?

Overlijdensrisicoverzekering
Zoek uit of u of uw partner de woonlasten alleen kan betalen als een van u beiden wegvalt. Is dat niet het geval, dan is het slim om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten om dit risico op te vangen. Het principe van een overlijdensrisicoverzekering is simpel. Overlijdt u of uw partner voor de einddatum van de overlijdensrisicoverzekering, dan keert de verzekeraar het verzekerde bedrag ineens uit.

Het lijkt logisch om de verzekering af te sluiten op het leven van de partner met het hoogste inkomen. In de praktijk kunnen echter ook financiële problemen ontstaan als de partner zonder inkomen of met een laag inkomen wegvalt. Bijvoorbeeld als deze partner altijd voor de kinderen zorgde. De achterblijvende partner moet dan kosten maken voor extra kinderopvang of minder gaan werken.

Bent u alleenstaand en is niemand afhankelijk van uw inkomen, dan is de noodzaak om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten beperkt. U kunt er wel voor kiezen, bijvoorbeeld als u uw nabestaanden een hypotheekvrije woning wilt nalaten.

Vaak wordt een overlijdensrisicoverzekering in combinatie met een hypotheek afgesloten. In het verleden eisten veel hypotheekverstrekkers een overlijdensrisicoverzekering. Tegenwoordig is dit steeds minder het geval. Dit betekent dat lang niet altijd meer een dergelijke verzekering wordt afgesloten. Ook al zou dit in veel gevallen geen onnodige luxe zijn, maar bittere noodzaak.

Eenmalige uitkering werkgever
Uw werkgever is verplicht om aan uw achtergebleven partner een overlijdensuitkering uit te betalen ter grootte van het maandsalaris inclusief vakantiegeld en nog niet uitbetaalde vakantiedagen. Deze eenmalige uitkering is netto. Verder kan in uw cao of arbeidsovereenkomst opgenomen zijn dat de overlijdensuitkering hoger is. Een uitkering mag belastingvrij worden uitbetaald tot maximaal drie keer uw maandsalaris. De achtergebleven partner kan de werkgever verzoeken om het bedrag te storten op een bankrekening naar keuze. Zodoende valt dit bedrag niet in de nalatenschap.

Partnerpensioen
Is er een pensioenregeling vanuit een loondienstverband van de overleden partner, dan heeft de achterblijvende partner veelal recht op het nabestaandenpensioen. Dit is een levenslange uitkering voor de achterblijvende partner als de werknemer voor de ingang van het gewone pensioen overlijdt. Deze uitkering bedraagt veelal 70 procent van het bij volledige diensttijd op te bouwen pensioen.

Er zijn twee soorten partnerpensioen: op opbouwbasis en op risicobasis. Van de werknemers heeft 80 procent een nabestaandenpensioen op risicobasis. De meeste mensen weten niet welk risico ze daarmee lopen: wordt u ontslagen of neemt uzelf ontslag, dan vervalt namelijk direct het nabestaandenpensioen. De achterblijvende partner heeft dan geen recht op een partnerpensioen van uw ex-werkgever.

Wezenpensioen
Zijn er kinderen onder de 18 jaar, dan kan een toeslag gelden op het weduwepensioen van 20 procent per kind. Kinderen die naar school gaan of studeren kunnen tot hun 27ste recht hebben op een wezenpensioen. Elk van uw kinderen kan recht hebben op 14 procent van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensioendatum zou hebben gewerkt. Dit is de hoofdregel, uitzonderingen op de regel zijn echter goed mogelijk. Controleer dit door in te loggen met uw DigiD op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Uitkeringen als gevolg van de Algemene nabestaandenwet (Anw)
Zolang uw jongste kind nog geen 18 jaar is, heeft de achterblijvende partner recht op een inkomensafhankelijke uitkering op grond van de Anw. De regeling is in de afgelopen jaren sterk versoberd voor de achterblijvende ouder. U kunt overwegen een Anw-hiaatverzekering af te sluiten, ervan uitgaande dat dit niet al via uw werkgever is geregeld. Maar ook het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kan hier uitkomst bieden.

Vrijvallende lijfrenten/bankspaarregelingen
Ook lijfrenten en bankspaarregelingen komen vaak tot uitkering bij overlijden. Hiervoor moet dan een nabestaandenlijfrente worden aangekocht. Houd rekening met het feit dat hier nog belasting over moet worden betaald. Misschien komt er nog ander geld vrij uit andere bronnen.

Al met al is het goed om voor uzelf op een rij te hebben hoe u er financieel voorstaat bij een overlijden.