Uiteindelijk kan jouw vermogen op twee manieren worden overgedragen door middel van vererving of door schenking. Het verschil tussen beide is dat schenken plaatsvindt bij in leven zijn en vererving pas na overlijden.

De belastingregels rond schenken en erven kennen een progressieve tariefstructuur en lopen van minimaal 10 tot maximaal 40%. Het verschil is dat bij overlijden in één keer een bedrag vererft en dat bij schenking sprake kan zijn van jaarlijks kleinere bedragen. Simpel gesteld betekent dit, dat hoe hoger het bedrag dat vererft na jouw overlijden, of het bedrag dat je schenkt bij in leven zijn, hoe hoger de belastingdruk bij de ontvanger.

Hoe werkt dat, vererven?
Heb je geen testament, dan vererft jouw vermogen volgens het wettelijk erfrecht. Dit betekent dat jouw erfgenamen, jouw partner en kinderen zijn. De kinderen moeten wachten op hun deel van de erfenis totdat de langstlevende ouder is overleden. Deze zogeheten ‘wettelijke verdeling’ volstaat voor de meeste Nederlanders omdat het vermogen per erfgenaam binnen de vrijstelling blijft. Deze vrijstelling is in 2022 voor partners vastgesteld op maximaal € 680.645 en voor (klein)kinderen op € 21.559.

Waarom een testament?
Wil je afwijken van deze wettelijke verdeling en wil je jouw vermogen anders verdelen, dan kun je hiervoor bij de notaris een testament laten opstellen. De belangrijkste redenen voor het opstellen van een testament staan hieronder:

  1. Je bent samenwonend.
  2. Je bent alleenstaand en je wilt niet dat jouw gehele nalatenschap toekomt aan je ouders en/of broers en zussen.
  3. Je wilt je echtgenoot/geregistreerd partner en/of kinderen onterven.
  4. Je wilt dat jouw vermogen niet in één keer naar je kinderen gaat bij jouw overlijden, je wilt een voogd en/of bewindvoerder aanwijzen.
  5. Je wilt geld of goederen nalaten aan een goed doel.

Schenken
Maar waarom zou je wachten tot je er niet meer bent? Een belangrijk voordeel van schenken, is dat jij ziet hoe de ontvanger geniet van het ontvangen geldbedrag. Het is fijn om kinderen, kleinkinderen of mogelijk zelfs achterkleinkinderen alvast een bedrag te schenken waarmee ze een bijzondere aankoop kunnen doen. Kleine bedragen kunnen in een lange periode tot een mooi bedrag aangroeien.

Belastingtechnisch is schenken bij leven ook aantrekkelijk. Door over een lange periode te schenken kan belastingvoordeel worden behaald. Veel mensen schenken tot het bedrag van de vrijsteling. Fiscaal kan het soms handiger zijn een hoger bedrag te schenken. Dit hogere bedrag is namelijk vaak lager belast dan bij overlijden. Een financieel planner kan je hier altijd bij helpen, mocht je zelf niet helemaal weten hoe de regels in elkaar steken.

Liever schenken aan goede doelen? Dat kan zeker!
Vooral mensen die geen directe nabestaanden hebben, kunnen schenken/nalaten aan goede doelen overwegen in plaats van ‘gewoon’ hun geld laten vererven aan neven en nichten. Om het schenken aan goede doelen te stimuleren biedt de overheid een aantal fiscale voordelen. Een schenking is in veel gevallen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dan moet het wel gaan om schenkingen aan zogeheten algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Dit zijn door de belastingdienst erkende goede doelen.

Heb je behoefte aan een schenkingsplan of wil je meer weten over erven neem dan contact op met een gecertificeerd financieel planner. Hij of zij kan jouw vragen beantwoorden en helpt je graag verder met al jouw financiële vraagstukken.

De ‘jubelton’ wordt afgeschaft. Wat kun je als ouder nu nog doen om je kind te helpen bij de financiering van een eigen woning op een belastingvriendelijke manier? Tot eind 2022 heb je nog een aantal mogelijkheden.

Wat is de jubelton ook alweer?
De jubelton is de eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Dat betekent dat je een kind (in de leeftijd van 18 tot 40 jaar) maximaal € 106.671 belastingvrij mag schenken voor een eigen woning. Je kind betaalt dus over dat bedrag geen schenkbelasting. Dat is het bedrag dat in 2022 nog geldt. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het geld moet worden besteed aan de koop of de verbouw van de eigen woning. Je mag het ook gebruiken om de hypotheek (deels) mee af te lossen of erfpacht af te kopen. Die vrijstelling is best hoog, als je bedenkt dat je normaliter bij kinderen 10% schenkbelasting betaalt over een bedrag tot € 128.750 en daarboven zelfs 20%. Je bespaart dus maximaal 10% van € 106.671, dus zo’n € 10.000. Dat is mooi meegenomen. Als je dat nog in 2022 doet, kun je hier nog maximaal van profiteren.

Wat gaat er veranderen?
Zoals gezegd, de jubelton wordt afgeschaft. Vanaf 2023 wordt de maximaal toegestane belastingvrije schenking € 28.947. Dat scheelt nogal. Bovendien is het nu nog zo, dat je de schenking over drie jaar mag spreiden. Dat verandert ook: vanaf volgend jaar mag dat nog maar over twee jaar. Vanaf 2024 is de jubelton dan helemaal verdwenen.

Wat kan ik nog doen?
Het hoge maximum van € 106.671 geldt nog in 2022, de maximale spreidingstermijn van drie jaar geldt ook nog dit jaar. Stel, je schenkt dit jaar een symbolisch bedrag van € 100 als onderdeel van de jubelton, dan heb je € 106.571 over om belastingvrij te schenken in 2023 maar kan het nog wel als laatste mogelijkheid in 2024 besteed worden, want je bent dan immers al in 2022 begonnen.

Wat is de beste strategie?
Hoe je vervolgens de schenking daadwerkelijk vormgeeft, ervoor zorgt dat je keurig volgens de spelregels je mogelijkheden benut, daarvoor raadpleeg je een gecertificeerd financieel planner. Hij of zij bepaalt samen met jou wat de beste strategie is. Wacht niet te lang, want 2023 staat al aan de deur te rammelen.

Een schenking ontvangen van bijvoorbeeld je ouders is prettig. En als ouder je kind een financieel steuntje in de rug geven, zorgt ook voor een goed gevoel. Maar wat zijn de haken en ogen rond schenkingen?

Vrijstellingen schenkbelasting
Er zijn verschillende soorten vrijstellingen. Er bestaat een algemene vrijstelling, waarbij iemand in 2021 € 3.244 mag schenken zonder dat de ontvanger hier belasting over betaalt. Er bestaat ook een vrijstelling voor ouders aan kinderen. Als ouder mag je dit jaar € 6.604 onbelast aan je kinderen schenken. Als je meer schenkt, dan betaalt de ontvanger schenkbelasting over het bedrag boven deze vrijstelling van € 6.604.

Er bestaat ook een éénmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar. Hierbij mag je als ouder éénmalig een hoger bedrag onbelast schenken als je kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Dit jaar is dit bedrag € 26.881. Als ouder kun je dit bedrag ook aan de partner van je kind schenken als deze tussen de 18 en 40 jaar is en je kind inmiddels de leeftijd van 40 jaar voorbij is.
Tenslotte is er de vrijstelling voor een dure studie of een woning. Hierbij kun je gebruik maken van een hogere vrijstelling, als je als ouders geld schenkt en jouw kind het bedrag gebruikt voor een dure studie of woning. Voor een studie is de vrijstelling € 55.996. Voor de eigen woning is dat € 105.302. Vooral de vrijstelling voor de eigen woning wordt veel gebruikt. De hoge vrijstelling voor de eigen woning geldt ook als de ontvanger het bedrag van iemand anders dan zijn ouders krijgt.

Schenkbelasting
Wanneer de schenkingen boven de vrijstellingen zijn, zal schenkbelasting verschuldigd zijn. De hoogte hiervan varieert tussen de minimaal 10 en maximaal 40%. Het percentage hangt af van de zogeheten aanverwantschap. Vroeger hadden we de regel: ‘de naaste in bloed, erft het goed’. Lang geleden is hierbij al een uitzondering voor de partner gemaakt. Een partner of kind van de schenker betaalt minder dan een kleinkind. En een kleinkind betaalt weer minder dan een zus, broer of iemand die geen familie is.

In eerste instantie zal degene die de schenking ontvangt belasting moeten betalen. Maar je kunt ook vrij van recht schenken. Als ouders een bedrag aan hun kind schenken, dan ontvangt die in dit geval het nettobedrag. De ouders moeten dan de schenkbelasting betalen.

Schenkingen moet je ook bij elkaar optellen. Bijvoorbeeld als je een schenking van een ouder krijgt en ook een schenking van de andere ouder. Alles wat je van ouders krijgt, wordt als één schenking gezien. Ook als ouders van elkaar gescheiden zijn.

Schenking en erfbelasting
Een schenking wordt vaak gedaan als voorschot op de erfenis. Schenkingen zorgen er zo voor dat de erfenis lager wordt en dat de nabestaanden daardoor minder erfbelasting moeten betalen. Er zijn op dit gebied allerlei mogelijkheden. Wordt de schenking wel of niet ingebracht in de nalatenschap? In dit geval zal dat in het testament van degene die geschonken heeft, bepaald worden.

Papieren schenking
Bij een papieren schenking houdt de schenker het geld. Hij schenkt alleen op papier en houdt zo grip op het geld. Daardoor is het een heel aantrekkelijke manier van vermogensoverheveling. Er zit echter één nadeel aan: je moet alvast schenkbelasting betalen. Bij een papieren schenking gaat het geld van de ouders naar de kinderen en die lenen het als het ware weer terug. Zo komt er een rentestroom op gang. De schenker betaalt elk jaar rente aan de ontvanger. Volgens de wet moet die rente 6% zijn.

Alvorens geld te schenken is het verstandig om eerst te kijken of je zelf voldoende geld hebt om nu en in de toekomst van te leven. Als dit het geval is, kan vermogen worden geschonken. Op deze manier kan mogelijk toekomstige erfbelasting bespaard worden. Immers zal bij overlijden vaak veel erfbelasting betaald moet worden. Als ouder of grootouder kun je jouw kinderen of kleinkinderen via schenkingen eerder laten genieten van de erfenis, zonder dat er later veel belasting moet worden betaald.

Een gecertificeerd financieel planner kan u helpen om een schenkingsplan te maken. Dit geeft vaak heel veel voldoening. Zo kunt u zorgeloos blijven leven en uw (klein)kinderen zien genieten van dat geld. Wilt u weten wat voor u verstandig is om te doen? Neem dan eens contact hierover op.

Ben je bekend met de belastingvrije schenkingsmogelijkheid van ouders aan kinderen van circa 5.500 euro per jaar? Normaal gesproken wordt dit bedrag jaarlijks een beetje verhoogd door inflatiecorrectie. Dat beetje wordt in 2021 opeens veel, namelijk 1.000 euro.

De Tweede Kamer heeft namelijk een amendement aangenomen om de schenkingsvrijstelling tijdelijk te verhogen. Dit geldt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022, dus voor het gehele komende kalenderjaar. Wil je als ouder je kind geld schenken in 2021, dan mag je dat doen tot een bedrag van 6.604 euro. De vrijstelling voor kinderen geldt ook voor pleegkinderen. Wil je iemand anders geld schenken dan je kinderen? Dan is in 2021 de tijdelijke vrijstelling 3.244 euro. Dit bedrag is ook duizend euro hoger dan normaal.

Het idee achter deze relatief grote verhoging van de vrijstelling is dat particuliere geldschieters, denk aan familieleden en/of vrienden, op deze manier noodlijdende ondernemers kunnen helpen de coronacrisis door te komen. Het amendement is aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog definitief bekend gemaakt worden.

Wil je graag een schenking doen? Een gecertificeerd financieel planner rekent graag voor je uit wat voor jou de beste keuze is.

Mogelijk weten uw kinderen dat zij van u vroeg of laat een erfenis zullen ontvangen. Slechts weinig ouders en kinderen bespreken dit onderwerp met elkaar. Geld blijkt vaak een beladen onderwerp te zijn. Door er tijdig met elkaar over te praten kan ergernis en belasting bespaard worden.

Ervan uitgaande dat u als ouders niet al het geld nodig hebt om van te leven, is het mogelijk om erfbelasting te besparen door gezamenlijk na te denken over een schenkingsplan. Goed te weten is dat het tarief van de schenkbelasting gelijk is aan dat van de erfbelasting. Desondanks kunnen schenkingen fiscaal voordeliger uitpakken dan erven. En wel om de volgende redenen. Ten eerste geldt er jaarlijks een vrijstelling van 5.515 euro voor kinderen. Voor kinderen van 18 jaar tot 40 jaar geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling van 26.457 euro. Deze mogelijkheid eindigt op de 40ste verjaardag van uw kind of zijn jongere partner. Door gebruik te maken van de schenkingsvrijstellingen kan erfbelasting worden bespaard. Ook mag u uw kind 55.114 euro belastingvrij schenken als deze een studie of opleiding gaat volgen welke minimaal 20.000 euro per jaar kost, exclusief levensonderhoud. De jaarlijkse schenkingsvrijstellingen mogen verder onder voorwaarden nog eenmalig worden uitgebreid met 103.643 euro als sprake is van een schenking welke door uw kind wordt gebruikt voor de aankoop, verbetering van de eigen woning of de aflossing van de hypotheeklening.

Belasting besparen en meer
Het doel van een schenkingsplan is om het vermogen vanuit u als ouders (deels) al bij leven geleidelijk te laten overgaan naar uw kinderen als toekomstige erfgenaam. Hierdoor wordt belasting bespaard en kan worden gebruikgemaakt van de vrijstellingen binnen de schenkbelasting. Het optimaal benutten van de schenkingsvrijstellingen om erfbelasting te besparen lijkt op het eerste gezicht een puur rationele aangelegenheid. Maar wat betekent het voor u om uw kinderen een bedrag te schenken? Wat vindt u hierbij belangrijk? Belasting besparen? Uw kinderen helpen? Meer schenken dan vrijgesteld is, waardoor er wel belasting verschuldigd is? Dit zijn goede vragen die een financieel planner met u zal bespreken.

Schenkingsplan
Populair zijn schenkingsplannen gebaseerd op jaarlijkse schenkingen ter grootte van de jaarlijkse vrijstelling van 5.515 euro. Beschikt u over een groot vermogen, dan kan worden gedacht aan jaarlijkse schenkingen ter grootte van de vrijstelling vermeerderd met de eerste schijf (10%), ofwel 132.238 euro (vrijstelling 5.515 euro + eerste schijf (10%) schenkbelasting 126.723 euro). Op deze manier wordt voorkomen dat bij overlijden 20% erfbelasting moet worden voldaan (voor het geërfde boven de 126.723 euro). Een dergelijk schenkingsplan levert u dus 10%-belasting van het toekomstig te vererven vermogen op.

Afhankelijk van de hoogte van de schenking moet aangifte schenkbelasting worden gedaan. Een schenkingsplan is pas echt effectief in de situatie dat u als schenker weet welk geldbedrag u nu, straks en later kunt missen. Een financieel planner helpt u om dit inzichtelijk te maken.

Papieren schenking
Mocht u als ouders problemen hebben met het al bij leven afstaan van (grote) delen van uw vermogen, dan biedt een papieren schenking uitkomst. Het bezit blijft dan gewoon beschikbaar voor de ouders voor het levensonderhoud. Wel zal jaarlijks 6% rente aan uw kinderen moeten worden betaald over de geschonken vordering. Let op: elke schenking dient bij de notaris te worden vastgelegd om rechtsgeldig te zijn.

Als uw kinderen over de papieren schenkingen schenkbelasting zijn verschuldigd, dan is het een mogelijkheid dat u als ouder dit bedrag aan uw kind voorschiet. Een papieren schenking lijkt dus aantrekkelijk wanneer u als ouder nog over uw vermogen wil kunnen beschikken. Maar wat nu als u langer leeft dan verwacht? En u de rentelasten over de schenkingen op papier aan uw kinderen niet meer kunt betalen? Bedacht moet worden dat de schenkingen ook voor uw kinderen fiscale gevolgen kunnen hebben. De schenkingen leiden bij uw kind tot vermogensvorming en bij u tot een schuld in box 3. Uw kind kan de verschuldigde belasting over de vordering voldoen uit de rente die hij van u ontvangt over de schuldig erkende bedragen. Bij uw overlijden zorgt de schuld die u heeft aan uw kind voor een verlaging van de erfenis waardoor uiteindelijk belasting wordt bespaard.

Waar in het huidige boxenstelsel al snel een jaarlijks inkomstenbelastingvoordeel in box 3 optreedt op familieniveau, zal dit vanaf 2022 na de voorgestelde wijzigingen omslaan in een jaarlijks nadeel. Schenken op papier wordt zodoende minder aantrekkelijk als deze voorgestelde wijzigingen per 2022 in box 3 doorgaan.

Hebt u behoefte aan een passend schenkingsplan? Neem dan eens contact op met een gecertificeerd financieel planner.