,

Het belastingplan 2021 en de ondernemer

In het Belastingplan 2021 van 15 september 2020 is een aantal wijzigingen voorgesteld dat betrekking heeft op IB-ondernemers en DGA’s. De voorgestelde wijzigingen hebben onder andere betrekking op de zelfstandigenaftrek, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de vrijstelling van de TOGS en de Subsidie vaste lasten, de schijven en het tarief in de vennootschapsbelasting, de invoering van een fiscale coronareserve voor belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting en de verhoging van de overdrachtsbelasting.

Belastingplan 2021
Op 15 september 2020 heeft het kabinet het Belastingplan 2021 bekendgemaakt. Hierna wordt een aantal relevante voorgestelde wijzigingen en maatregelen voor de IB-ondernemer en de DGA weergegeven.

Afbouw zelfstandigenaftrek IB-ondernemer
De IB-ondernemer die voldoet aan het zogenoemde urencriterium komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek (2020: € 7.030). Het maximale tarief voor aftrek is in 2020 46%. In het Belastingplan 2020 is al een afbouw van de zelfstandigenaftrek naar € 5.000 in 2028 geregeld. In het Belastingplan 2021 wordt voorgesteld om deze afbouw van de zelfstandigenaftrek te versnellen.

Berekeningswijze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is bedoeld om investeringen van relatief geringe omvang te bevorderen. Daarbij is de hoogte van de investeringsaftrek afhankelijk van het jaarlijkse investeringsbedrag. In het Belastingplan 2021 wordt voorgesteld om de berekeningswijze van de KIA te wijzigen voor belastingplichtigen met meerdere ondernemingen en belastingplichtigen die deel uitmaken van een samenwerkingsverband. Voor een deel betreft dit een verduidelijking van de wettekst en voor een deel een wijziging van het uit de arresten van de Hoge Raad van 24 mei 2019 en 1 mei 2020 voortvloeiende recht.

Aanpassing tarief en schijven in de vennootschapsbelasting
Voorgesteld wordt om de eerste schijf in de vennootschapsbelasting te verlengen van € 200.000 naar € 245.000 in 2021 en naar € 395.000 in 2022. Hiertegenover staat dat de voorgenomen verlaging van het tarief voor de tweede schijf voor 2021 van 25% naar 21,7% niet door gaat. Het tarief blijft voor 2021 derhalve 25%. De daling van het tarief voor de eerste schijf van 16,5% naar 15% gaat wel door. De verhoging van het aanmerkelijk belangtarief van 26,25% (2020) naar 26,9% in 2021 gaat eveneens door.

Voor de DGA is de ontwikkeling van de gecombineerde belastingdruk van vennootschapsbelasting en aanmerkelijkbelangheffing en het nettorendement in de jaren 2019 tot 2021 daardoor:

Het omslagpunt voor een DGA om het in de bv aanwezige belegbare vermogen na een dividenduitkering in privé te beleggen bedraagt bij een vennootschapsbelastingtarief van 15%: 6,67Vrh (Vrh = marginale vermogensrendementsheffing). Bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% is dat 4Vrh. Het omslagpunt om box 3-vermogen over te hevelen naar box 2 bedraagt bij een vennootschapsbelastingtarief van 15%: 2,64Vrh. Bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% is dat 2,21Vrh.

Fiscale coronareserve
Een van de fiscale maatregelen die in het kader van de coronacrisis is genomen, betreft de fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting. De fiscale coronareserve heeft als doel om de liquiditeitspositie van belastingplichtigen te verbeteren. De fiscale coronareserve is op dit moment nog in een beleidsbesluit geregeld. Belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting mogen het verlies dat in het jaar 2020 wordt geleden verrekenen met de winst die in het jaar 2019 is behaald. Het gevolg van deze verliesverrekening is dat bedrijven een deel van de vennootschapsbelasting die zij over het jaar 2019 al hebben betaald of nog moeten betalen, op een later moment terugkrijgen.

Ondernemers in de inkomstenbelasting
Voor ondernemers in de inkomstenbelasting geldt dat de achterwaartse verliesverrekeningstermijn langer is. Een eventueel verlies kan namelijk worden verrekend met de winst van de drie voorafgaande jaren. Zij hebben dus meer mogelijkheden om in een eerder stadium een verlies uit 2020 te kunnen verrekenen. Voor deze ondernemers komt er dan ook geen aparte regeling.

Aanscherping renteaftrekbeperking
Voorgesteld wordt om de specifieke renteaftrekbeperking, die binnen concernverband grondslaguitholling door renteaftrek beoogt tegen te gaan, aan te passen. Op grond van deze aftrekbeperking worden bij het bepalen van de winst – onder voorwaarden – de renten op schulden aan een verbonden lichaam of verbonden natuurlijk persoon van aftrek uitgesloten. De voorgestelde wetswijziging bewerkstelligt dat per kwalificerende schuld de specifieke renteaftrekbeperking per saldo niet langer kan leiden tot een lagere winst. Per schuld dient te worden bepaald of het bedrag aan negatieve rente of valutawinst het bedrag aan positieve rente, valutaverlies of kosten overschrijdt. Voor zover dat het geval is, wordt dit saldo niet langer op grond van deze aftrekbeperking buiten aanmerking gelaten bij het bepalen van de winst.

Aanpassing verliescompensatie in de vennootschapsbelasting
De staatssecretaris heeft al aangekondigd dat er een nota van wijziging op het Belastingplan 2021 komt. Deze nota van wijziging betreft het voorstel tot een in de tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening (dat is nu 6 jaar voorwaarts) in de vennootschapsbelasting. Daarbij zijn de verliezen (zowel voorwaarts als achterwaarts) echter slechts tot een bedrag van € 1.000.000 aan belastbare winst volledig verrekenbaar. Bij een hogere winst zijn de verliezen slechts tot 50% van die hogere belastbare winst in een jaar verrekenbaar. Deze maatregel zal naar verwachting per 1 januari 2022 in werking treden.

Overdrachtsbelasting
In het Belastingplan 2020 is geregeld dat het tarief in de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 wordt verhoogd naar 7%. In het Belastingplan 2021 wordt voorgesteld om het tarief in de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 verder te verhogen naar 8%. De verkrijging van bedrijfspanden bestemd voor eigen gebruik of van beleggingspanden wordt daarmee vanaf 2021 belast tegen 8%.

Baangerelateerde Investeringkorting (BIK)
Bij nota van wijziging op het Belastingplan 2021 zal het kabinet per 1 januari 2021 een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) voorstellen. Met deze tijdelijke (2 jaar) coronacrisismaatregel wil het kabinet ondernemers stimuleren om investeringen te doen. Door de BIK mogen ondernemers een percentage van de gedane investeringen in mindering brengen op de loonheffing. Details van de regeling zijn nog niet bekend, deze worden verder uitgewerkt.

Deze voorstellen kunnen tijdens de behandeling in de Tweede kamer nog veranderen. De stemming in de Tweede Kamer is naar verwachting 12 november 2020. De Eerste Kamer stemt waarschijnlijk op 7 of 8 december 2020.